Předmět: Didaktika netradičních her

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika netradičních her
Kód předmětu KTV/DNHE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační). A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: 1. Netradiční hry didaktické zásady, teorie her, výběr her vhodných pro výuku na základní škole. 2. Ringo - technika házení a chytání kroužku. Pravidla, rozhodování, hra. 3. Fusvolejbal - nácvik herních činností, pravidla, hra. 4. Nohejbal - nácvik herních činností, pravidla, hra. 5. Frisbee - (technika ovládání disku, soutěžní disciplíny). Ultimate - pravidla, rozhodování, hra. 6. Kin-ball odpal, chycení míče, pravidla, hra. 7. Korfbal - (nácvik herních činností). Pravidla - půlící čára, bráněná pozice. Hra. 8. Tchoukball - herní dovednosti, pravidla, hra. 9. Bezkontaktní ragby pohyb na hrací ploše, pravidla, hra. 10. Lakros - technika ovládání míčku (házení a chytání, sbírání míčku, pohyb hráče smíčkem). 11. Holomajzna (Ringette) - pravidla, rozhodování, hra. 12. Brenball - nácvik odpalování, pravidla, hra. 13. Kanjam nácvik pohybu po hrací ploše, pravidla, hra. 14. Závěrečná evaluace předmětu, zápočty. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá teoretické znalosti o méně známých a rozšířených hrách a osvojí si základní dovednosti týkající se výuky příslušných her. Výuka je zaměřena na techniku a pravidla her a na metodiku nácviku. Student po absolvování předmětu bude schopen tyto hry využívat podle podmínek školy jak v povinné tak zájmové TV.
Student získá odborné didaktické kompetence pro realizaci netradičních her.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Praktické předvedení metodického výstupu, odevzdání přípravy pro metodický výstup, aktivní účast na výuce, max. 2 absence. Odevzdání přípravy pro metodický výstup lze provést osobně nebo elektronicky na jaroslav.kupr@tul.cz.
Doporučená literatura
  • KOLÁŘ, P. aj. Sportovní hry ze světa. 2. vyd. Praha : ČASPV, 2004.. ISBN 80-86586-05-7.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. 1. vyd. Praha : Grada, 2005.. ISBN 80-247-1330-6.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. 1. vyd. Praha : Grada, 2004.. ISBN 80-247-0875-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr