Předmět: Didaktika pohybových her

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika pohybových her
Kód předmětu KTV/DPHE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rjabcová Helena, Mgr.
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační). A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: 1. Hry - vymezení pojmů, psychologické a didaktické aspekty her. Význam a využití pohybových her ve školní tělesné výchově. 2. Zařazení her v hodině tělesné výchovy. Hry vhodné pro úvodní část hodiny. 3. Postup při výběru a nácviku pohybové hry. Vliv pohybových her na žáky. 4. Hry a soutěže rozvíjející rychlostní, vytrvalostní a obratnostní schopnosti. 5. Přínos her při nácviku některých pohybových dovedností. Úpolové hry. 6. Míčové hry pro zdokonalení dovedností - házení a chytání. Vybíjené. 7. Kooperačně-kreativní hry. 8. - 14. Pedagogické výstupy posluchačů. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností z didaktiky drobných pohybových her. Student bude po absolvování předmětu vybaven zásobníkem pohybových her odpovídajících úrovni žáků základních škol, bude schopen tyto hry organizovat a samostatně řídit.
Student získá odborné didaktické kompetence pro pohybové hry.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Praktické předvedení metodického výstupu, odevzdání přípravy pro metodický výstup, aktivní účast na výuce, max. 2 absence. Odevzdání přípravy pro metodický výstup lze provést osobně nebo elektronicky na jaroslav.kupr@tul.cz.
Doporučená literatura
  • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000. ISBN 80-85783-29-0..
  • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc : Hanex, 2007. ISBN : 978-80-85783-77-3.
  • MUŽÍK,V., NOVÁČEK. Nehrajme jen vybíjenou. Olomouc: Hanex, 1993..
  • TŮMA, M., TKADLEC, J. Hry s míčem pro děti. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0707-1..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr