Předmět: Didaktika úpolů

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika úpolů
Kód předmětu KTV/DUPO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Müller Tomáš, Mgr.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy. Charakteristika, historie, systematika obsahu a základní dělení úpolů. Organizace cvičení. 2. Základní obratnost, prvky pohybu v sebeobraně. Průpravné úpoly, úpolové hry. Taktika sebeobrany. 3. Úchopy, vyprošťování z úchopů. 4. Škrcení, obrana proti škrcení. 5. Páky, obrana proti páčení. 6. Údery, obrana proti úderům. 7. Boj v postoji, boj na zemi. 8. Obrana proti ozbrojenému útočníkovi (pistole, nůž, hůl). 9. Přehozy, porazy a strhy. 10. Citlivá místa na lidském těle. 11. Obrana proti současnému útoku více útočníků, pomoc napadenému. 12. Vybrané prvky profesní sebeobrany. Při výuce je kladen důraz na didaktiku výuky úpolových dovedností.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na demonstraci principů vyučování úpolových aktivit při současném osvojení příslušných pohybových dovedností. Student po absolvování předmětu získá teoretické znalosti z teorie a didaktiky úpolů a bude schopen předvést základní pohybové dovednosti.
Student si osvojí pohybové dovednosti úpolových sportů a principy jejich výuky. Po absolvování předmětu bude schopen vést výuku úpolů na 2. stupni ZŠ.
Předpoklady
Pohybové dovednosti odpovídající úrovni věku studentů.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %). Předvedení výuky vybraných pohybových dovedností.
Doporučená literatura
 • FOJTÍK, I. Malá škola Juda. Praha : Olympia, 1987..
 • FOJTÍK, I. - MICHALOV, L. Úpolové sporty a umění I. České Budějovice : PF JU, 1996..
 • Fojtík, I. Úpoly ve školní tělesné výchobě I.. Praha: Univezita Karlova, 1984.
 • FOJTÍK, I. Úpoly ve školní tělesné výchově II.. Praha: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-7066-258-1.
 • NÁCHODSKÝ, Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura, 1992. ISBN 80-85523-01-09.
 • REGULI, Z. - ĎURECH, M. - VÍT, M. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4318-3.
 • SLAŽANSKÝ, T. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-123-8.
 • SRDÍNKO, R. Malá škola JUDA. Olympia Praha, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr