Předmět: Zdravý způsob života a první pomoc

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Zdravý způsob života a první pomoc
Kód předmětu KTV/WELN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kučerová Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Zdraví, zdatnost a zdravotně orientovaná zdatnost. Pohyb jako prevence civilizačních chorob. Rehabilitace, regenerace, funkční diagnostika. 2. Zásady správné výživy a přehled výživových směrů. 3. Řízení a kontrola pohybových aktivit, doporučení k minimálnímu množství pohybových aktivit. 4. Chování při krizové situaci, přístup k pacientovi, aktivace záchranného řetězce, základní vyšetření, polohování, transport. 5. Zásady první pomoci při lehkých a středně těžkých poraněních. 6. Zásady první pomoci při vážných ohrožení života, resuscitace. 7. Opakování, test

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je nástin problematiky zdravého způsobu života a pravidel první pomoci v teoretické, ale především praktické rovině. Představení co nejširší nabídky možných alternativ pohybových aktivit pro udržení kondice a zdraví, prevenci nemocí a sociálně patologických jevů. Řešení obecné krizové situace související s ohrožením života nebo zdraví člověka, poskytování první pomoci včetně právní odpovědností při poskytování první pomoci. Základy ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.
Student se seznámí s alternativami pohybových aktivit pro udržení kondice a zdraví. Student získá odborné kompetence pro poskytnutí první pomoci.
Předpoklady
Maturita na střední škole. Základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %), zvládnutí teorie a základních technik první pomoci. 2x písemný test z každé části předmětu.
Doporučená literatura
  • FOŘT, P. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví, GRADA, Praha 2005.
  • HASÍK, J. a kol. Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN 978-80-87729-17-5.
  • MALCOLM, D. Sport, medicine and health: the medicalization of sport?. London, 2017. ISBN 9781315739311.
  • TACHAKRA, S. Příručka první pomoci, vyd. Bratislava: INA, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: -