Předmět: Zdravotní tělesná výchova 1

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Zdravotní tělesná výchova 1
Kód předmětu KTV/ZD1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
 • Bajzíková Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Význam pohybu v rámci kompletní péče o zdravotně oslabeného. Cíl a úkoly zdravotní TV. 2. Zdravotní skupiny . Druhy oslabení a jejich zařazování do zdravotní TV. Zdravotní TV jako tělovýchovná forma. 3. Didaktický proces ve zdravotní TV. Didaktické zásady a metody a jejich uplatňování ve zdravotní TV. 4. Pohybové aktivity ve zdravotní TV. Druhy pohybů podle způsobu provedení. Složky pohybu. Vyrovnávací cvičení. 5. Organizační formy zdravotní TV. Cvičební jednotka, domácí cvičení, půldenní, jednodenní, dvoudenní a víkendové akce. Rekondiční pobyty. 6. Pedagogická diagnostika . Vyšetřování aspekcí. Vyšetřování hybnosti: hodnocení statické a dynamické složky. Další formy sledování. 7. Oslabení hybného systému. Oslabení trupu: kyfozy, lordozy, skoliozy, poúrazové a pooperační stavy. 8. Oslabení dolních končetin: ploché nohy, vrozené luxace kyčelních kloubů, dětská obrna, paréza a jiné deformity. Oslabení horních končetin. 9. Oslabení respiračního systému: bronchitidy, astma bronchiale, stavy po zápalu plic. 10. Oslabení kardiovaskulárního systému: srdeční vady a stavy po operacích, hypertenze, ICHS, stavy po IM. 11. Oslabení metabolická a endokrinologická: diabetes, obezita, endokrinní poruchy. Gynekologická oslabení: poruchy menstruačního cyklu, zánětlivé stavy, stavy po operacích. 12. Oslabení nervová a neuropsychická: zánětlivé stavy, záchvatové stavy, neurozy, epilepsie. 13. Oslabení smyslová: poruchy zraku, poruchy sluchu. 14. Historie zdravotní TV. Cvičení: 1. Oslabení hybného systému. Vzpřímené držení těla. Výběr cvičebních tvarů pro ovlivňování vzpřímeného držení těla v základních polohách. 2. Svalové dysbalance. Zásady a výběr cvičebních tvarů pro uvolňování a protahování. Zásady a výběr cvičebních tvarů pro posilování. 3. Vadné držení těla. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání kyfotického držení těla a plochých zad. 4. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání hyperlordotického držení těla. 5. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání skoliotického držení těla. 6. Ortopedické vady dolních končetin. Cvičení při funkčním oslabení kyčelního kloubu, vbočená a vybočená kolena, plochá noha. Cvičební jednotka pro oslabení hybného systému. 7. Aplikace dechových cvičení. Rozdělení dechových cvičení. 8. Vliv poloh na dýchání. Výběr cvičebních tvarů pro rozvíjení bráničního a hrudního dýchání. 9. Aplikace relaxačních cvičení. Nácvik relaxace po předchozím protažení, nácvik lokální, celkové a diferencované relaxace. 10. Gynekologická oslabení v období dospívání a vhodná cvičení pro podporu přirozeného pohlavního vývoje. 11. Oslabení smyslová - cvičení při oslabení zraku a sluchu. 12. Cvičební jednotka pro kardiovaskulární oslabení. 13. Cvičební jednotka při obezitě. 14. Pedagogická diagnostika. Vyšetření aspekcí, vyšetřování hybnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou a metodickými postupy při korekci jednotlivých druhů oslabení: např. hybného systému, respiračního a kardiovaskulárního systému.Dechová a relaxační cvičení. Svalová nerovnováha. Průběh cvičební jednotky.
Student získá odborné kompetence pro vyučování zdravotní tělesné výchovy.
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka
KTV/ANA1

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Podmínkou získání zápočtu je docházka na cvičení, seminární práce.
Doporučená literatura
 • ZÍTKO, M. Kompenzační cvičení, Praha: NS SVOBODA, 1998. ISBN 80-205-0529-6.
 • ADAMÍROVÁ, J. Gynegymnastika. Praha: VAŠUT, 1999. ISBN 80-7236-064-7..
 • BOTLÍKOVÁ, V. Vyrovnáváme i testujeme. Praha : BEST, 1991..
 • ČERMÁK, J. aj. Záda už mě nebolí. Praha: Svojtka a Vašut, 1992. ISBN 80-85521.
 • HÁLKOVÁ, J. Zdravotní tělesná výchova, 1. část. Praha: ČASPV, 2001.
 • HOŠKOVÁ, Bl. Vademecum: Zdravotní Tv (druhy oslabení).. UK PRAHA, 2012. ISBN 978-80-246-2137-1.
 • KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví.. Galén, 2011. ISBN 9788072627127.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní