Předmět: Databázové systémy

» Seznam fakult » FP » MTI
Název předmětu Databázové systémy
Kód předmětu MTI/DBSP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Špánek Roman, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Úvod do databázových systémů - data vs. informace, definice, charakteristiky a architektura relačních databázových systémů (DBS), analýza požadavků, datový model 2. Konceptuální modelování - základní konstrukty a charakteristiky konceptuálního modelu, entitně-relační (ER) diagram, ISA ER diagram, integritní omezení 3. Relační model - základní konstrukty a charakteristiky relačního modelu, přizpůsobení a transformace konceptuálního schématu na relační schéma, referenční integrita, SQL - Data Definition Language (DDL) 4. Normalizace - návrhové anomálie, funkční závislosti, uzávěr atributu, normální formy, algoritmus dekompozice do Boyce-Coddovi normální formy (BCNF) 5. Relační algebra - selekce, projekce, kartézsky součin, sjednocení, rozdíl a odvozené operace 6. SQL - Data Manipulation Language (DML) - základní dotazy, vnořené dotazy, agregační funkce, spojení 7. Spouště a uložené procedury - princip, granularita, before/after trigger, parametrizace procedur 8. Pohledy, přístupová práva - vytváření pohledů, modifikace dat v pohledech, insteadOf trigger, omezení modifikací, práce s přístupovými právy 9. Transakce - koncept, vlastnosti transakcí (ACID), sériovost 10. Fyzický model - použití indexů (+/-), typy indexů, klastrované/neklastrované indexy, zpracování dotazů 11. Zpracování dotazů, optimalizace 12. Databázové aplikace - možnosti propojení a přístupu do databáze z aplikací. Témata cvičení: 1. Analýza požadavků na data a návrh konceptuálního schématu 2. Seznámení se se softwarovým nástrojem pro modelování databázových schémat 3. SQL DDL, referenční integrita, create a insert SQL scripty 4. Příklady na normalizaci 5. Příklady na relační algebru 6. Seznámení se se softwarovým nástrojem pro konfiguraci a správu komponent databázového servera, příklady na jednodušší SQL dotazy 7. Příklady na složitější SQL dotazy 8. Příklady na spouště a uložené procedury 9. Příklady na bezpečnost a optimalizaci 10. Tvorba databázové aplikace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Cvičení, Studium metodou řešení problémů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl představit základní principy relačních databázových technologií. V první části se studenti seznámí s postupy analýzy požadavků, konceptuálním modelováním dat a návrhem a implementací vhodného databázového schématu. Druhá část je zaměřená na práci s daty uloženými v databázi. Proberou se základy jazyka SQL a jeho procedurální rozšíření. Pozornost se bude věnovat i otázkám bezpečnosti a optimalizace. Na závěr budou ukázány možnosti propojení a přístupu do databáze z aplikací. Na cvičeních si studenti kromě jednodušších příkladů, vyzkouší navrhnout a pracovat s databází komplexnější reálně běžící aplikace.
Student získá znalosti v oblasti databázových systémů, získá schopnost algoritmizace úloh hromadného zpracování dat.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Aktivní účast na seminářích. Vyřešení zadaného projektu (samostatná semestrální práce).
Doporučená literatura
  • Forrest Houlette. SQL - příručka programátora, SoftPress, 2000.
  • Pokorný J. Databázová abeceda, Science, 1998.
  • Pokorný J. Počítačové databáze, Výběr informací z organizační a výpočetní techniky. KS Praha, 1991.
  • Šešera L. a kol. Datové modelování v příkladech. Grada.
  • Šimůnek P. SQL - kompletní kapesní průvodce. Grada, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr