Předmět: Architektura počítačů

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Architektura počítačů
Kód předmětu NTI/ARP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kosková Třísková Lenka, Ing. Ph.D.
  • Špetlík Martin, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1 Číselné soustavy v počítačových systémech 2 Aritmetické operace I. 3 Aritmetické operace II. 4 Základní logické operace, Booleovská algebra 5 Minimalizace logických funkcí 6 Kombinační obvody - Realizace logických funkcí 7 Paměťové členy a registry 8 Sekvenční logické obvody I. 9 Sekvenční logické obvody II. 10 Blokové schéma procesoru, instrukční sada, procesory CISC a RISC 11 Von Neumannova a harvardská architektura 12 Cache. Počítače a typy sběrnic 13 Trendy v architekturách počítačů 14 Principy fungování neuronových sítí Cvičení: Podle aktuálního tématu přednášky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
V předmětu se studenti teoreticky i prakticky seznamují se základním hardware a software osobních počítačů.
Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti osobních počítačů a získají informace o hardwarových prvcích a souvislostech.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná.
Doporučená literatura
  • Novák, O. a kol. Číslicová elektronika. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-137-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr