Předmět: Konstrukce tepelných strojů

» Seznam fakult » FS » KEZ
Název předmětu Konstrukce tepelných strojů
Kód předmětu KEZ/TSK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Novotný Petr, Ing. CSc.
 • Müller Miloš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základy teorie energetických strojů, základní rovnice. 2. Zobrazení v tepelných diagramech, otevřený a uzavřený porovnávací oběh, termická účinnost. 3. Kompresory, rozdělení. Turbokompresory radiální, axiální, spotřeba mechanické práce, efektivní příkon, ztráty v turbokompresoru. 4. Charakteristika odstředivého turbokompresoru, ideální a skutečná, charakteristika spotřebiče, způsoby regulace turbokompresoru. 5. Pístové kompresory, rozdělení a použití, vliv škodného prostoru na objemovou účinnost, dělení komprese do více stupňů, regulace pístových kompresorů. 6. Šroubové kompresory, křídlové kompresory, spirálový kompresor, kompresor s valivým pístem, zubové kompresory, kapalinokružný kompresor, dotlačovací kompresor. 7. Vývěvy, ventilátory. Technika stlačeného vzduchu. Kompresorové stanice, úprava stlačeného vzduchu, rozvody stlačeného vzduchu. 8. Spalovací motory, pracovní oběh, indikátorový diagram, čtyřdobé a dvoudobé motory, porovnávací cykly spalovacích motorů. 9. Letecké motory, tahové a energetické charakteristiky, proudový pohon, dvouproudový pohon, přídavné spalování, rozdělení letadlových motorů. 10. Technika strojního chlazení a přečerpávání tepla, tepelná čerpadla. 11. Teplonosné látky, i-p diagram, základní vztahy, varianty uspořádání oběhu, zapojení více stupňové a kaskádní. 12. Hydraulické stroje. Čerpadla, rozdělení, základní a podružné parametry čerpadel. 13. Hydrostatická čerpadla, hydrodynamická čerpadla, základní rozdělení, principy činnosti. 14. Hydraulické motory, principy činnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uvedený předmět podává základní informaci o energetice a energetických strojích. U jednotlivých druhů energetických strojů je výuka vedena snahou o konstruktérský přístup, tj. vedle důkladného pochopení základů oběhů i o stanovení hlavních rozměrů, výběr vhodných konstrukčních materiálů pro daný účel atd.
Stanovení hlavních parametrů energetických strojů.
Předpoklady
Termodynamika, Mechanika tekutin.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: min. 80% docházka, úspěšné obhájení semestrální práce. Zkouška: ústní a písemná - prokázání znalostí probíraných oblastí, podmínkou k účasti na zkoušce je získání zápočtu.
Doporučená literatura
 • Dvořák, Z. Základy chladící techniky. Praha, 1986.
 • Hrdlička, Dlouhý, Kolovratník:. Průmyslová energetika. Praha, 2000.
 • Janeba, Barták. Tepelné výpočty kotlů a parních generátorů. Praha, 1989.
 • Kadrnožka J. Lopatkové stroje. Brno CERM, 2003, ISBN 80-7204-297-1.
 • Kadrnožka J. Teplárenství. Brno CERM, 2001, ISBN 80-7204-222-X.
 • Kalčík J. Sýkora K. Technická termomechanika, Akademia, Praha 1973.
 • Klobouček J. Jaderná energetika. Liberec TU 2010, ISBN 978-80-7372-686-7.
 • Macek J. Spalovací motory I. Nakladatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03618-1.
 • Melichar J., Bláha J. Problematika soudobé čerpací techniky. vybrané partie , ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03719-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr