Předmět: Vybrané statě z termodynamiky

» Seznam fakult » FS » KEZ
Název předmětu Vybrané statě z termodynamiky
Kód předmětu KEZ/VST
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vestfálová Magda, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod, základní zákony a postuláty termodynamiky. Jednoduché ( = jednosložkové homogenní) systémy: termické stavové rovnice - energetické funkce - tepelné kapacity - obecné tvary termodynamických stavových rovnic - odchylky veličin od idealizovaných stavů - absolutní hodnota entropie - otevřené termodynamické systémy - chemický potenciál Vícesložkové systémy bez chemických reakcí: stav systému - Gibbsovo fázové pravidlo - látkové, objemové a tepelné bilance procesů směšování - integrální, parciální molární a parciální molární směšovací veličiny - dvou složkové dvou fázové idelní systémy Jednosložkové herterogenní systémy: diagramy zobrazující fázové změny - termodynamické vlastnosti dvou fází - podmínky rovnováhy - Clausiova-Clapeyronova rovnice Termochemie: stechiometrické rovnice - látkové bilance - objemové bilance - I. zákon termodynamiky aplikovaný na chemické rovnice - reakční energie a entalpie - II. zákon termodynamiky aplikovaný na chemické rovnice - chemická rovnováha - rozsah reakce - rovnovážná konstanta - základy spalování

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Termodynamické vlastnosti reálných látek. Energetické a entropické tvary Gibbsových fundamentálních rovnic a využití vlastností energetických funkcí pro popis termodynamických vlastností. Termodynamické vlastnosti v průběhu fázových změn. Termodynamické vlastnosti ideálních a reálných směsí. Aplikace postupů řešení na technické problémy.
Hlubší znalosti v oboru termodynamika
Předpoklady
Zkouška z předmětu Termodynamika a sdílení tepla

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: max. povoleno 25% omluvené absence s náhradním zpracováním chybějící látky. Zkouška: písemná - prokázání znalostí probíraných oblastí, podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu.
Doporučená literatura
  • Bird R. B., Stewart W. E., Lightfoot E. N.:. Přenosové jevy. Praha, 1968.
  • Cengel Y. A. Thermodynamics, An Engineering Approach. 2015.
  • Hála E.:. Úvod do chemické termodynamiky. Praha, 1975.
  • Kolářová H., Šedivý V., Šulc R.:. Základy fyzikální chemie. Praha, 2011. ISBN 978-80-01-03903-8.
  • Maca K.:. Základy fyzikální chemie. Brno, 2005.
  • Moran M.J., Shapiro H.N.:. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. New York, 1992.
  • Středa I.:. Termodynamika. Praha, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr