Předmět: Numerická matematika

» Seznam fakult » FS » KMA
Název předmětu Numerická matematika
Kód předmětu KMA/NM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Černá Dana, doc. RNDr. Ph.D.
  • Hozman Jiří, RNDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy, zdroje chyb, řád algoritmu, podmíněnost a stabilita metod. 2. Norma vektoru a matice, podmíněnost soustavy. Přímé metody. Gaussova eliminace, stabilita a složitost, LU rozklad a Choleského rozklad. 3. Iterační metody - konvergence, Jacobiho metoda, Gaussova-Seidelova metoda. 4. Interpolace funkcí. Lagrangeova a Hermiteova interpolace, existence a jednoznačnost, chyba interpolace, Rungeho jev, Lagrangeův a Newtonův tvar. 5. Interpolace pomocí spline funkcí, existence a jednoznačnost, lineární a kubický spline. Interpolace trigonometrickými polynomy, Fourierova transformace. 6. Aproximace funkcí metodou nejmenších čtverců, řešení soustavy normálních rovnic. 7. Numerický výpočet integrálu - Newton-Cotesovy vzorce, složené kvadraturní vzorce, obdélníkové, lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo. 8. Řešení nelineárních rovnic a soustav. Metoda půlení intervalu, metoda sečen, Newtonova metoda. 9. Řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice. Existence a jednoznačnost řešení, převod diferenciální rovnice m-tého řádu na soustavu, druhy chyb, řád metody. Eulerova metoda, interval absolutní stability. 10. Rungeho-Kuttovy metody, implicitní Eulerova metoda. 11. Mnohokrokové metody - Adams-Bashforthovy and Adams-Moultonovy metody. 12. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu s okrajovými podmínkami - metoda sítí. 13. Klasifikace lineárních parciálních diferenciálních rovnic. 14. Řešení okrajových úloh pro eliptické diferenciální rovnice. Metoda sítí. Cvičení: Implementace vybraných numerických metod, procvičování látky probrané na přednášce v předchozím týdnu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na teorii a implementaci základních numerických metody, např. přímé a iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic, interpolace funkcí polynomy, numerická integrace, numerické metody pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice.
Zvládnutí základů numerické matematiky.
Předpoklady
Absolvování matematických přednášek.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: vypracování semestrální práce. Zkouška: písemná.
Doporučená literatura
  • Brzezina M., Dvořák M., Kalousek Z., Salač P., Staněk J. Šimůnková M.:. Matematika IV. Liberec, 1996. ISBN 80-7083-19-2.
  • SMITH, D. M.:. Engineering computation with MATLAB.. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2007. ISBN 0-321-48108-9.
  • Ueberhuber, Ch. W.:. Numerical Computation 1, 2.. Berlin, Springer-Verlag, 1997.
  • Vitásek, E.:. Numerické metody.. Praha, SNTL, 1987.
  • Vitásek, E.:. Vybrané kapitoly z teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic.. Plzeň: ZČU, 2002. ISBN 80-7082-857-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr