Předmět: Statistika a analýza dat

» Seznam fakult » FS » KMA
Název předmětu Statistika a analýza dat
Kód předmětu KMA/SAD*D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti o základních metodách matematické statistiky a analýzy dat a seznámit se pokročilejšími metodami, přičemž velký důraz je kladen na mnohorozměrné metody. Probíraná témata by měla směřovat k potřebám doktorandů pro jejich odbornou práci. Alternativní postupy ke statistickým postupům založeným na předpokladu normality: neparametrické a robustní postupy. L a M-odhady, pořadové testy. Korelační analýza. Lineární regrese, testy a odhady v regresi, základy regresní diagnostiky. Mnohorozměrná statistická analýza: pojem oblasti spolehlivosti, základní odhady a testy, Hotellingův test. Metoda hlavních komponent, faktorová analýza. Vybrané statě ze statistické kontroly jakosti a spolehlivosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit znalosti o základních metodách matematické statistiky a analýzy dat a seznámit se pokročilejšími metodami, přičemž velký důraz je kladen na mnohorozměrné metody. Probíraná témata by měla směřovat k potřebám doktorandů pro jejich odbornou práci. Alternativní postupy ke statistickým postupům založeným na předpokladu normality: neparametrické a robustní postupy. L a M-odhady, pořadové testy. Korelační analýza. Lineární regrese, testy a odhady v regresi, základy regresní diagnostiky. Mnohorozměrná statistická analýza: pojem oblasti spolehlivosti, základní odhady a testy, Hotellingův test. Metoda hlavních komponent, faktorová analýza. Vybrané statě ze statistické kontroly jakosti a spolehlivosti.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • ANDERSON, T. W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. 2003. ISBN 978-0-471-36091-9.
  • Dalgaard, P. Introductory Statistics with R. 2008. ISBN 978-0-387-79053-4.
  • JUREČKOVÁ, J., P. K. SEN a J. PICEK. Methodological Tools in Robust and Nonparametric Statistics. 2013. ISBN 978-1-4398-4068-9.
  • REIMANN C., P. FILZMOSER, R. GARRETT a R. DUTTER. Statistical Data Analysis Explained. 2008. ISBN 978-0-470-98581-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr