Předmět: Dynamická pevnost a životnost

» Seznam fakult » FS » KMP
Název předmětu Dynamická pevnost a životnost
Kód předmětu KMP/DPZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Votrubec Vlastimil, Ing. Ph.D.
  • Petríková Iva, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní rozdělení mezních stavů materiálu. Fáze a mechanismy únavového poškozování materiálů. Navrhování na únavu - trvalá pevnost, safe-life, fail-safe, damage tolerance. 2. Vlastnosti materiálu při kvazistatickém a při cyklickém zatěžování, hysterezní smyčka, Cyklická deformační křivka, Ramberg-Osgood aproximace. 3. Únavová křivka napětí (W?hlerova). Vlivy působící na únavovou pevnost: vliv tvaru, velikosti, jakosti povrchu, gradientu napětí, teploty, frekvence. 4. Vliv středního napětí, Haighův, Smithův diagram, ekvivalentní napětí (amplituda) kmitu. 5. Vliv vrubů v oblasti vysokocyklové únavy. Součinitel tvaru, součinitel vrubu. Vztahy pro určení souč. vrubu. 6. Únavová křivka deformace (Mansonova-Coffinova) - určování, zobrazení, parametry, popisy. 7. Vliv vrubů v oblasti nízkocyklové únavy, součinitelé koncentrace napětí a deformace, Neuberovo pravidlo a jeho zobecnění, Glinkovo pravidlo, určení parametrů napětí a deformace ve vrubech. Klasifikace (rozdělení) kmitavých zatížení, stochastické zatížení- charakteristiky, popis. 8. Metody třídění stochastického procesu - jednoparametrické a víceparametrické metody, metoda stékání deště a jiné. 9. Navrhování na neomezený život: nominální přístupy. Navrhování na omezený život: přístup podle nominálních napětí. Součinitelé bezpečnosti (spolehlivosti). Pravděpodobnost poruchy. 10. Základní princip predikce životnosti podle lokálních elastických napětí. Přístup podle lokálních plastických deformací a napětí, poškozovací parametry, použití, princip a postup výpočtu. 11. Úvod do lineární lomové mechaniky - principy, FIN K, lomová houževnatost + aplikační příklady. 12. Nelineární lomová mechanika - aplikační příklady. Plastická zóna na čele trhliny, Korekce K. 13. Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, jednohladinové a vícehladinové zkoušky, parametry regrese. 14. Aplikační úlohy.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět poskytuje základní poznatky z problematiky únavové pevnosti a životnosti konstrukcí a materiálů. Ukazuje fyzikální podstatu chování materiálu při cyklickém namáhání a hodnocení reálných provozních zatěžujících procesů z hlediska kumulace únavového poškození, životnosti a bezpečnosti.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • JÁGROVÁ, Jitka a Lukáš ČAPEK. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-366-9..
  • SCHIJVE, Jaap. Fatigue of structures and materials. 2nd ed. S.l.: Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-6807-2..
  • STEPHENS, R. I, Ali FATEMI, Robert S. STEPHENS a H.O. FUCHS. Metal fatigue in engineering. Second edition. New York: Wiley-Interscience, 2001. ISBN 0-471-51059-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr