Předmět: Kmitání mechanických soustav

» Seznam fakult » FS » KMP
Název předmětu Kmitání mechanických soustav
Kód předmětu KMP/KMS*M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škoda Jan, Ing. Ph.D.
  • Petríková Iva, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Dynamické modely mechanických systémů a strojních konstrukcí. Pohybové rovnice a jejich řešení. Systémy s jedním stupněm volnosti. 2. Volné a vynucené kmitání netlumené a tlumené. 3. Budící silové účinky. Přenos sil do základu. Buzení rotující hmotou. Kinematické buzení. Akcelerometry a vibrometry. 4. Kmitání vynucené obecnou periodickou silou a obecnou neperiodickou silou. 5. Kmitání lineárních systémů se dvěma stupni volnosti. Vlastní frekvence a vlastní tvary kmitů. 6. Dynamické absorbéry kmitů. Volné a vynucené kmitání translační, torzní a ohybové. 7. Kmitání lineárních systémů s více stupni volnosti. Vlastní frekvence a tvary kmitání, ortogonalita vlastních tvarů. 8. Vynucené kmitání, metoda modální analýzy. 9. Základy kmitání nelineárních soustav. Typy nelinearit. 10. Samobuzené kmitání - autooscilace. 11. Kmitání jednorozměrných lineárních kontinuí. Podélné a torzní kmitání hřídelů. 12. Metoda konečných prvků pro problémy kmitání. Aplikace na úlohy ohybových kmitů nosníku. 13. Problém vlastních hodnot. Normalizace vlastních vektorů. 14. Základy rotorové dynamiky. Krouživé kmitání. Vliv gyroskopických účinků na vlastní frekvence a stabilitu rotoru.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět se zabývá fyzikálním a matematickým pochopením základů teorie vibrací a jejich aplikacemi. Představuje a systematickým způsobem postupy, které lze snadno aplikovat na analýzu vibrací mechanických a konstrukčních systémů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • BREPTA, Rudolf, František TUREK a Ladislav PŮST. Mechanické kmitání. Praha: Sobotáles, 1994. Česká matice technická (Sobotáles). ISBN 80-901684-8-5..
  • BYRTUS, Miroslav, Michal HAJŽMAN a Vladimír ZEMAN. Dynamika rotujících soustav. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-953-1..
  • SLAVÍK, Jaromír, Vladimír STEJSKAL a Vladimír ZEMAN. Základy dynamiky strojů. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01622-6..
  • STEJSKAL, Vladimír a Miloslav OKROUHLÍK. Kmitání s Matlabem. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02435-0..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr