Předmět: 3D digitalizace a reverzní inženýrství

» Seznam fakult » FS » KSA
Název předmětu 3D digitalizace a reverzní inženýrství
Kód předmětu KSA/3DR*M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Mendřický Radomír, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Seznámení s problematikou - terminologie, zařízení, principy, výhody a nevýhody, oblasti využití. 2. Vyhodnocení naměřených dat, acceptance test, měření délek a úhlů, tolerance tvaru a polohy (GD&T) 3. Kontaktní způsoby měření ve 3D - stroje, senzory, kalibrace, vyrovnání, strategie měření. 4. Optické měření (multisenzorový SMS ZEISS ) - kalibrace kamery, nastavení osvětlení, analýza hran. 5. Bezkontaktní optická 3D digitalizace - rozdělení 3D skenerů, orientace v globálním souřadném systému, principy. 6. Měření mobilním 3D skenerem (RevScan, popř. MetraScan) - příprava měření, práce s trackerem. 7. Měření optickým 3D skenerem (ATOS III) - příprava měření a součásti, referenční body, zpětná projekce. 8. Zpracování naměřených dat - mrak bodů, polygonální síť, editace meshe. 9. Základní postupy rozměrové a tvarové inspekce v SW GOM Inspect - metody vyrovnání, barevná mapa odchylek. 10. Pokročilé metody inspekce v SW GOM Inspect - inspekční řezy, měřicí principy, GD&T, tvorba reportů. 11. Úvod do fotogrammetrie (měření 3D bodů v prostoru, statické deformační úlohy) - měření systémem TRITOP. 12. Reverse Engineering - transformace objemových modelů, NURBS plochy, parametrické modelování na skenu. 13. Práce v SW pro RE (Geomagic Design X) - práce s regiony, tvorba NURBS záplat, parametrické modelování. 14. Novinky a trendy v oboru 3D měření a optické 3D digitalizace, zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
Výstupy z učení
Cílem je seznámit s moderními postupy 3D měření a optické digitalizace ve strojírenství a jejím využití v technické praxi. Pozornost je věnována zpracování naměřených dat, rozměrové a tvarové inspekci a metodám reverzního inženýrství.
Studenti se seznámí s principy a zásadami bezkontaktního měření a 3D skenování. Získají znalosti z oblasti optické digitalizace a jejím využití v technické praxi. Dále se prakticky naučí zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data ve specializovaných programech (editace meshe, rozměrová a tvarová inspekce naskenovaného modelu) a osvojí si metody reverzního inženýrství.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace skupinové práce, Písemná práce, Test

Doporučená literatura
 • Studijní materiály.
 • Study materials.
 • GOM mbh. User manual ? Hardware, ATOS TripleScan, Fotogrammetry, GOM Inspect. Braunschweig, Germany.
 • Grous, A. Applied metrology for manufacturing engineering. London, 2011. ISBN 978-1-84821-188-9.
 • Harding, K. Handbook of Optical Dimensional Metrology. Boca Raton: CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4398-5481-5.
 • Mendřický, R. a P. Keller. Obsluha měřicích zařízení - bezkontaktní metody. TU Liberec, 2015.
 • Mendřický, R. a P. Keller. Operation of measuring equipment - Contact-less methods. TU Liberec, 2016.
 • Petřkovská, L. a L. Čepová. Strojírenská metrologie. VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2723-0.
 • Wang, W. Reverse engineering: technology of reinvention. Boca Raton: CRC Press, 2011. ISBN 978-1-4398-0630-2.
 • Zhang, S. Handbook of 3D Machine Vision: Optical Metrology and Imaging. CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4398-7219-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr