Předmět: Aditivní technologie

» Seznam fakult » FS » KSA
Název předmětu Aditivní technologie
Kód předmětu KSA/ADIT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šafka Jiří, Ing. Ph.D.
  • Keller Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah předmětu tvoří tyto tematické celky: 1. Úvod do aditivních technologií, srovnání s ostatními výrobními technologiemi. 2. Historie a vývoj aditivních technologií a metod rychlé výroby prototypů. 3. Obecný princip tisku 3D objektů, požadavky na vstupní data a jejich kvalitu. 4. Možnosti metod aditivní výroby z pohledu konstrukce, materiálů a kvality. 5. Klasifikace aditivních technologií, možnosti a odlišnosti jednotlivých metod, vhodnost použití. 6. Přehled nejvýznamnějších metod aditivních technologií založených na 3D tisku z fotopolymerů. 7. Přehled nejvýznamnějších metod aditivních technologií založených na 3D tisku z prášků. 8. Přehled nejvýznamnějších metod aditivních technologií založených na 3D tisku z materiálu v pevném stavu. 9. Příprava výroby, vliv různých nastavení parametrů tisku na výsledné vlastnosti modelů. 10. Zpracování CAD dat pro výrobu pomocí aditivních technologií. Příklad výpočtu ceny tištěného dílu. 11. Obsluha strojů pro 3D tisk - příprava stroje pro tisk, nastavení s puštění vlastní výroby. 12. Post-processing - závěrečné úpravy vytištěných dílů. 13. Prototypová technologie lití ve vakuu do silikonových forem. 14. Budoucnost aditivních technologií, hybridní technologie.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty využívat moderní přístupy ve vývoji nových výrobků a inovaci stávajících. Seznámení se s moderními nástroji, s jejich možnostmi využití a omezeními.
Studenti získají znalosti z oblasti aditivních technologií, jejich možnostech a uplatněních. Prakticky si vyzkouší některé technologie v laboratořích.
Předpoklady
Nejsou

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Zkouška je písemná, která se týká studovaných témat, jejich pochopení a aplikací.
Doporučená literatura
  • GEBHARDT A. Understanding Additive Manufacturing. Munich: Verlag, 2011. ISBN 978-3-446-42.
  • SRIVATSAN, T. S. a T. S. SUDARSHAN. Additive manufacturing: innovations, advances, and applications. Boca Raton: Taylor & Francis, 2016. ISBN 9781498714785.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr