Předmět: 3D digitalizace a aditivní technologie

» Seznam fakult » FS » KSA
Název předmětu 3D digitalizace a aditivní technologie
Kód předmětu KSA/DAT*D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mendřický Radomír, doc. Ing. Ph.D.
 • Keller Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Samostudium studentů
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na problematiku progresivních 3D technologií. Hlavní pozornost je věnována metodám a principům měření a zpracování obrazu, postupům při 3D měření a optické digitalizaci ve strojírenství a využití těchto technologií v moderní průmyslové metrologii. Důraz je kladen na zpracování naměřených dat, na rozměrovou a tvarovou inspekci a metody reverzního inženýrství. Další oblast zahrnuje aditivní technologie výroby, topologickou optimalizaci a související problematiku moderního způsobu návrhu a výroby strojních konstrukčních dílů. 3D digitalizace a RE: 3D systémy pro měření, mrak bodů, polygonální síť, acceptance test, měřicí objem. Normy v oblasti 3D měření, chyby a nejistoty měření. Kontaktní způsoby měření ve 3D. Bezkontaktní optická a laserová 3D digitalizace. Transformace do globálního souřadného systému. Pokročilá práce s vybranými systémy. Využití fotogrammetrie pro měření 3D bodů v prostoru. Vyhodnocení naměřených dat - rozměrová a tvarová kontrola v inspekčním SW. Pokročilé metody inspekce. Reverzní inženýrství - transformace objemových modelů, práce s regiony, NURBS plochy, parametrické modelování na skenu, práce v SW pro RE. Automatizace procesu 3D digitalizace. Aditivní technologie: Principy stavby 3D objektů, požadavky na vstupní data, jejich kvalita a nejčastější problémy a způsoby opravy vstupních dat. Klasifikace aditivních technologií dle normy, možnosti a odlišnosti jednotlivých metod, vhodnost použití, používané materiály, kvalita výroby. Realizace 3D tisku pro vybrané technologie, spočívající na vlastním návrhu dílu s respektováním technologičnosti konstrukce, následovaná přípravou tisku, vlastní tisk a následný post-processing. Aktuální i budoucími trendy v oboru aditivních, příp. hybridních technologií.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Další požadavky: Samostatné řešení zadaného projektu zakončeného písemnou zprávou. Obhajoba projektu je součástí zkoušky.
Doporučená literatura
 • GEBHARDT A. Understanding Additive Manufacturing. Munich: Verlag, 2011. ISBN 978-3-446-42.
 • GOM mbh. User manual ? Hardware, ATOS TripleScan, Fotogrammetry, GOM Inspect. Braunschweig, Germany.
 • Grous, A. Applied metrology for manufacturing engineering. London, 2011. ISBN 978-1-84821-188-9.
 • Harding, K. Handbook of Optical Dimensional Metrology. Boca Raton: CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4398-5481-5.
 • Hotař, V. Úvod do problematiky strojového vidění. Část 1, Základní principy a hardware. ISBN 978-80-7494-156-6..
 • PETŘKOVSKÁ, L., ČEPOVÁ, L. Strojírenská metrologie. VŠB TU Ostrava 2011..
 • SRIVATSAN, T. S. a T. S. SUDARSHAN. Additive manufacturing: innovations, advances, and applications. Boca Raton: Taylor & Francis, 2016. ISBN 9781498714785.
 • Wang, W. Reverse engineering: technology of reinvention. Boca Raton: CRC Press, 2011. ISBN 978-1-4398-0630-2.
 • Zhang, S. Handbook of 3D Machine Vision: Optical Metrology and Imaging. CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4398-7219-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr