Předmět: Výrobní logistika

» Seznam fakult » FS » KSA
Název předmětu Výrobní logistika
Kód předmětu KSA/VLOG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vavruška Jan, Ing. Ph.D.
 • Koblasa František, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Analytické nástroje (Pareto, Ishikava, Spagetty zásady navrhování materiálových toků, Sankey, R/L), Skladové hospodářství (ABC), Vysvětluje využití jednotlivých metod využívaných v podnikové logistice (např. Kanban, ConWIP, Milk-run, Heijunka), Concurent engineering. Využití vybraných nástrojů průmyslového inženýrství. Systémy automatické identifikace, vizualizace. V rámci předmětu budou představeny podpůrné počítačové prostředky a prezentovány praktické poznatky z řady průmyslových projektů. Součástí výuky jsou prezentace odborníků z praxe. Hlavní témata po jednotlivých blocích výuky: 1. Logistika jako integrovaný systém - cíle logistiky, požadavky, vysvětlení základních pojmů, rozdělení logistiky. 2. Základní metody a techniky pro řešení logistických problémů. 3. Trendy v logistice. Design for X - Design for Logistics. 4. Skladové hospodářství, řízení zásob. 5. Zásobování Milk-run, logistický kanál. 6. Tlakové systémy řízení - MRP, MRP II. 7. Plánování a rozvrhování výroby. Prioritní pravidla vs. pokročilá optimalizace. 8. Tahové systémy řízení - Kanban, CONWIP, POLCA, Heiyunka, dynamické skladování. 9. Supply Chain Management.(integrace SCM+ERP+APS+ MES+ WMS). 10. Hodnocení dodavatelů. Reverzní logistika. 11. Výrobní a logistický controlling. 12. Technické prostředky - transportní a manipulační systémy, skladovací systémy. 13.Automatické identifikační systémy (rozdělení, využití). 14. Vybrané prvky označované jako Industry 4.0 v logistice

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na organizační i technickou stránku výrobní logistiky. Zabývá se tématy, jako jsou Design for X, Analytické nástroje (Pareto, Ishikava, Spagetty zásady navrhování materiálových toků, Sankey, R/L), Skladové hospodářství (ABC), Vysvětluje využití jednotlivých metod využívaných v podnikové logistice (např. Kanban, ConWIP, Milk-run, Heijunka), Concurent engineering. Využití vybraných nástrojů průmyslového inženýrství. Systémy automatické identifikace, vizualizace. V rámci předmětu budou představeny podpůrné počítačové prostředky a prezentovány praktické poznatky z řady průmyslových projektů. Součástí výuky jsou prezentace odborníků z praxe
Studenti získají základní teoretické poznatky z oblasti podnikové logistiky.
Předpoklady
Předmět není podmíněn absolvováním některých předmětů

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou udělení zápočtu je obhájení semestrální práce. Zkouška má kombinovanou formu, s přihlédnutím k semestrální práci
Doporučená literatura
 • Gregor M, Mičieta M, Košturiak J, Bubeník P, Růžička J. Dynamické plánovanie a radenie, Žilinská univerzita 2000.
 • Gros I.:. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování.. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
 • KAVAN, M. Výrobní a provozní management. 2002. ISBN 80-247-0199-5.
 • MANLIG, František, František KOBLASA a Petr KELLER. Production systems. TU v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-318-8.
 • MANLIG, František. Využití počítačové simulace výrobních systémů. Liberec: TU v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-162-7.
 • Mičieta B, Gregor M, Quirenc P, Botka M. M: Kanbán - ste na ťahu. SLCP, 2001.
 • PERNICA, Petr. Logistický management: teorie a podniková praxe. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-14-4.
 • PIETERS, Reinder a Oliver J. NTENJE. Logistics: a practical approach. Third edition. Arnhem, 2012. ISBN 978-90-78438-13-7.
 • PRECLÍK, Vratislav. Průmyslová logistika. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006. ISBN 80-01-03449-6.
 • SIXTA, J. a MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005.. ISBN 80-251-0573-3.
 • Warnecke, H.-J., Košturiak, J., Debnár, M., Mičieta, B.:. Fraktálový podnik.Slovenské centrum.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr