Předmět: Robotika

» Seznam fakult » FS » KSR
Název předmětu Robotika
Kód předmětu KSR/ROBM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Matúšek Ondřej, Ing. Ph.D.
 • Horák Marcel, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Rozdělení a charakteristika robotů a manipulátorů, základní typy robotických struktur. 2. Mechanika průmyslových robotů a manipulátorů. 3. Pohony robotů a manipulátorů. 4. Speciální převody v pohonech robotů. 5. Přehled konstrukce pohybových os. 6. Rozdělení, charakteristika a dimenzování efektorů. 7. Podtlakové úchopné hlavice. 8. Řízení a programování robotů. 9. Základy Robot Vision. Senzorika. 10. Mobilní roboty a systémy mezioperační manipulace. 11. Servisní roboty. Kooperativní roboty a kolaborativní robotika. 12. Layout, projektování robotizovaných technologických pracovišť. Pružné výrobní systémy (FMS). 13. Charakteristické aplikace robotů. 14. Bezpečnostní, provozní a ekonomické aspekty nasazení robotů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět předkládá přehled a rozdělení robotů, podává základy mechaniky robotů, charakterizuje přehled a vlastnosti pohonů a periferií. Prezentuje základy konstrukce pohybových os, řízení robotů a programování. Popisuje aplikační možnosti nasazení robotů.
Student získá znalosti z těchto oblastí: Dělení robotů, FMS, základní typy robotů, konfigurace a pracovní prostory. Mechanika robotů - transformace souřadnic, dynamické modely a rovnice. Konstrukce speciálních převodů, pohonů, pohybových jednotek a efektorů. Řízení a programování robotů, senzory. Projektování, layout, systémy mezioperační manipulace, aplikace robotů.
Předpoklady
Nejsou požadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: aktivní účast na cvičeních a laboratorních praktikách, odevzdání semestrální práce, úspěšné absolvování písemného testu. Zkouška: písemná a ústní. Podmínkou k účasti na zkoušce je získání zápočtu.
Doporučená literatura
 • BISHOP, R H. a R. C. DORF. The mechatronics handbook. Boca Raton: CRC Press, 2002. ISBN 0-8493-0066-5..
 • Kolíbal, Z. Roboty a robotizované výrobní technologie. Brno: Vysoké učení technické v Brně. ISBN 978-80-214-4828-5..
 • Monkman, G. J. Robot Grippers. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. ISBN 978-3-527-40619-7..
 • Nof, Sh. Y. Handbook of industrial robotics. 2nd ed. New York: John Wiley, 2007. ISBN 0471177830..
 • NOVOTNÝ, F. - HORÁK, M. Efektory průmyslových robotů, Skriptum TU V Liberci, 2015, 116 s..
 • NOVOTNÝ, F. - HORÁK, M. Konstrukce robotů, Skriptum TU V Liberci, 2015, 236 s..
 • SCIAVICCO, Lorenzo a Bruno SICILIANO. Modelling and Control of Robot Manipulators. 2nd ed. London: Springer, 2000. ISBN 1-85233-221-2..
 • SICILIANO, B. - O. KHATIB. Springer handbook of robotics. Berlin: Springer, c2008. ISBN 978-3-540-23957-4..
 • XIE, Ming. Fundamentals of robotics: linking perception to action. New Jersey: World Scientific, c2003. ISBN 981-238-335-2..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojírenská technologie a materiály (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Konstrukce strojů a zařízení (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Konstrukce strojů a zařízení (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Konstrukce strojů a zařízení (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojírenská technologie a materiály (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojírenská technologie a materiály (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní