Předmět: Experimentální metody

» Seznam fakult » FS » KST
Název předmětu Experimentální metody
Kód předmětu KST/EXM
Organizační forma výuky Přednáška + Laboratoř
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lufinka Aleš, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení celková sestava experimentu, rozčlenění na jednotlivé segmenty a jejich význam praktická realizace jednoduchého programu pro naměření a zpracování dat z připraveného experimentu samostatná práce kontrola programů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oboru zkoušení strojních výrobků a experimentální činnosti. Celková sestava experimentu, rozčlenění na jednotlivé etapy a jejich význam. Vlastnosti a parametry měřicích řetězců, kalibrace, chyby měření. Nejčastěji používané snímače fyzikálních veličin, principy činnosti, praktické provedení a použití. Tematické okruhy: 1. Experiment a jeho úloha při vývoji výrobku 2. Budiče 3. Měřicí a záznamové zařízení 4. Měřicí řetězec a elektromagnetické rušení, principy zapojení a ochrany 5. Vlastnosti komponentů měřicího řetězce, analogová část, číslicová část, principy činnosti, kvantování, vzorkování, chyby měření 6. Snímače pro měření základních fyzikálních veličin z oblasti mechaniky pevných těles (posuv, síla, zrychlení, tlak, teplota 7. Snímače pro měření deformací - tenzometrie
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Studenti by měli získat a prohloubit si znalostí v oboru zkoušení strojních výrobků, experimentální činnosti: bezpečnost, vazby, volba celk.. paramaterů a nastavení, celková sestava experimentu, rozčlenění na jednotlivé segmenty a jejich význam. Nejčastěji používané snímače: typy, fyzikální princip, provedení, jejich výhody a nevýhody, zásady kalibrace,měřící zesilovače. Dále by měli získat znalosti z teoretických základů funkcí a zapojování s ohledem na provedení snímače.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zápočet se uděluje po absolvování exkurze a předložení cestovní zprávy
Doporučená literatura
  • Olehla, M. Základy aplikované kybernetiky. [Skriptum]. Liberec, TU, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr