Předmět: Výpočty plastových a kompozitních dílů

» Seznam fakult » FS » KST
Název předmětu Výpočty plastových a kompozitních dílů
Kód předmětu KST/VPKD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Petrů Michal, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí numerických metod pro studii a analýzu mechanických vlastností plastových a kompozitních dílů. Obsah předmětu tvoří tyto tematické celky: 1. Úvod do výpočtů plastových a kompozitních dílů, základní rovnice lineární pružnosti, Hookův zákon, tenzory deformace a napětí ve vztahu k plastovým a kompozitním dílům. 2. Výpočty a rozdělení anizotropních materiálů, základní rovnice nelineární pružnosti, plasticita, viskoelasticita, hyperelasticita. 3. Modelování laminátů, experimentální stanovení mechanických vlastností laminátů, jednoosá a víceosá napjatost, analytické modely, jejich aplikovatelnost v porovnání s numerickými modely. 4. Modelování plněných plastů, příprava modelu, materiálové modely pro modelování mechanických vlastností. 5. Modelování pěn, typy pěn, vybrané materiálové modely, modelování statických a dynamických charakteristik. 6. Modelování částicových kompozitů, příprava modelu, materiálové modely vhodné pro modelování mechanických vlastností částicových kompozitů. 7. Modelování kompozitů s krátkými vlákny, vybrané materiálové modely vhodné pro modelování mechanických vlastností částicových kompozitů. 8. Modelování kompozitů s dlouhými vlákny, metody a postupy, přístupy k modelování ovinu vlákenných pramenců, kladení vrstev, vliv úhlové orientace vlákenného pramence. 9. Výpočty a modelování tepelné vodivosti, tepelné roztažnosti a přestupu tepla plastových a kompozitních dílů. 10. Úvod do modelování porušení plastových a kompozitních dílů, makromechanická kritéria porušení, iniciace trhliny

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr