Předmět: Proseminář k bakalářské práci

» Seznam fakult » FT » DFT
Název předmětu Proseminář k bakalářské práci
Kód předmětu DFT/PBA
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Drašarová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Koncipování zadání 2. Strukturalizace tématu. 3. Metody zpracování odborného textu. 4. Možnosti využití laboratoří FT TUL a dalších součástí TUL pro zadané téma

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Seminář, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšířit studentům kombinované formy studia možnosti konzultovat přípravu odborných textů, práce databázemi, textovými editory. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce a způsobu jejich prezentace. Studenti diskutují řešené téma, jsou systematicky vedeni ke strukturalizaci tématu, práci s cizojazyčnými texty, plánováním experimentu. Diskuze nad případnými vlastními tématy z podnikové praxe.
Student je schopen připravit odborný text, pracovat s databázemi a textovými editory.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Zápočet: Zpracování struktury bakalářské práce v písemné formě a dílčí části pod vedením vedoucího a konzultanta práce. Výstup ve formě odborného textu.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv.. Praha: Český normalizační institut., 1995.
 • -. ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, 1996.
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.. Praha: Český normalizační institut., 2000.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.. Praha: Český normalizační institut., 1997.
 • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s..
 • ECO, U. , Seidl, I. Jak napsat diplomovou práci.. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • MEŠKO, D., KATUNŠĆÁK, D., FINDRA, J. A KOLEKTIV. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce).. Brno: CERM,, 1994. ISBN 80-85867-1.
 • SYNEK, M., H. SEDLÁČKOVÁ a H. VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr