Předmět: Matematická statistika a analýza dat

» Seznam fakult » FT » KAP
Název předmětu Matematická statistika a analýza dat
Kód předmětu KAP/D126
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
-Alternativní postupy ke statistickým postupům založeným na předpokladu normality: neparametrické a robustní postupy. L a M-odhady, pořadové testy. -Korelační analýza. -Lineární regrese, testy a odhady v regresi, základy regresní diagnostiky. -Mnohorozměrná statistická analýza: pojem oblasti spolehlivosti, základní odhady a testy, Hotellingův test. -Metoda hlavních komponent, faktorová analýza. -Vybrané statě ze statistické kontroly jakosti a spolehlivosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit znalosti o základních metodách matematické statistiky a analýzy dat a seznámit se pokročilejšími metodami, přičemž velký důraz je kladen na mnohorozměrné metody. Probíraná témata by měla směřovat k potřebám doktorandů pro jejich odbornou práci.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
  • ANDERSON, T. W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. 2003. ISBN 978-0-471-36091-9.
  • Dalgaard, P. Introductory Statistics with R. 2008. ISBN 978-0-387-79053-4.
  • Hendl, J. Přehled statistických metod. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.
  • JUREČKOVÁ, J., P. K. SEN a J. PICEK. Methodological Tools in Robust and Nonparametric Statistics. 2013. ISBN 978-1-4398-4068-9.
  • REIMANN C., P. FILZMOSER, R. GARRETT a R. DUTTER. Statistical Data Analysis Explained. 2008. ISBN 978-0-470-98581-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr