Předmět: Bakalářská práce 2

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Bakalářská práce 2
Kód předmětu KDE/BA2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štorová Renata, Ing. CSc.
 • Vik Michal, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Student provádí: 1. Zpracování výtvarných návrhů, zpracování vzorových variant z hlediska materiálové struktury, konstrukce. 2. Materiálové a technologické zkoušky. 3. Realizace produktu, zpracování a úprava dokumentace. Jednotlivé části bakalářské práce student zapracuje v celek nejen obsahově, ale i formálně. Odevzdá práci včetně administrativních náležitostí v souladu se SZŘ.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 110 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti diskutují řešené téma s vedoucím práce, jsou systematicky vedeni ke správnému řešení zadaného tématu bakalářské práce. Student provádí: ? rozpracování výtvarných návrhů, rozpracování vzorových variant z pohledu struktury materiálu, konstrukce celku; ? materiálové a technologické zkoušky; ? realizace výrobků, zpracování dokumentace a adjustaci; Student zapracuje dílčí části bakalářské práce nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Připraví si prezentaci, kterou přednese na semináři před komisí akademických pracovníků.
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Zpracování bakalářské práce v písemné formě pod vedením vedoucího a konzultanta práce. Zpravidla druhá veřejná obhajoba dosažených výsledků ve formě prezentace před přihlášením studenta ke SZZ. Odevzdání práce včetně všech administrativních náležitostí v souladu se SZŘ.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut. 1995..
 • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996..
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut. 2000..
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut. 1997..
 • Databáze univerzitní knihovny..
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s..
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271s..
 • MEŠKO, D., KATUNŠČÁK, D., FINDRA, J. a KOLEKTIV. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7, 480s..
 • POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994. 71s..
 • SYNEK, M., H. SEDLÁČKOVÁ a H. VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr