Předmět: Dějiny výtvarné a oděvní kultury 2

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Dějiny výtvarné a oděvní kultury 2
Kód předmětu KDE/DVO2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nováková Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Zlom v tradici, důsledky francouzské revoluce, doba Napoleonova císařství, biedermeier. 2. Romantismus a návraty k historii. 3. Pronikání realistických prvků do romantického umění. 4. Barbizonská škola a její vliv na další vývoj umění, realismus. 5. Impresionismus a jeho hlavní představitelé; technické novinky, vliv Japonska na evropské umění. 6. Postimpresionismus, symbolismus, hnutí Arts and Crafts. 7. Secese. 8. Proměny odívání v průběhu 19. století. 8. Nástup moderního umění (expresionismus, abstrakce, fauvismus, kubismus). 9. Vliv Bauhausu a jeho pedagogů na moderní umění, meziválečná avantgarda. 10. Surrealismus. 11. Umění po 2. světové válce, vzájemné vlivy USA a Evropy na vývoj uměleckých směrů a stylů od abstrakce k nové figuraci. 12. Action painting, geometrická abstrakce, neokonstruktivismus, op-art, pop-art, informel. 13. Minimalismus, konceptuální umění, happening, body-art, performance, video-art. 14. Proměny módy v průběhu 20. století. Cvičení: Zpracování prezentace a přednes referátu na zadané téma.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace, Seminář
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Dějiny evropského výtvarného umění a odívání (2. část) od počátku 19. století do současnosti.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Znalosti zíslkané v předmětu Dějiny výtvarné a oděvní kultury 1 (KDE/DVO1).

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Návštěva výstav, studium literatury, konzultace. Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování eseje na dané téma. Zkouška: ústní, obhajoba semestrální práce.
Doporučená literatura
 • GOMBRICH, E. Příběh umění, Praha, NKLU, 1992, 560 s., ISBN 80-207-0416-7..
 • KOLEKTIV. Univerzální lexikon umění, Praha, Knižní klub, 1996, s. 494, ISBN 80-7176-393-4.
 • KYBALOVÁ, L. Doba turnýry a secese, Praha, Lidové noviny, 2006, 295 s. /Dějiny odívání/, ISBN 80-7106-148-4..
 • KYBALOVÁ, L. Od empíru k druhému rokoku, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 271 s. /Dějiny odívání/, ISBN 80-7106-147-6..
 • KYBALOVÁ, L. Od "zlatých dvacátých" po Diora, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 253 s. /Dějiny odívání/, ISBN 978-80-7106-149-6..
 • PIJOAN, J.. Dějiny umění 8 - 10, Praha, NKLU, 1981.
 • RUHRBERG, K., SCHNECKENBURGER, M., GRICKEOVÁ, CH., HONNEF, K. Umění 20. století /2 díly/, Praha, Nakladatelství Slovart, 2011, 840 s., ISBN 978-80-7391-572-8..
 • SEELING, Ch. Století módy /1900-1999/, Praha, Nakladatelství Slovart, 2000, 654 s., ISBN 80-7209-247-2..
 • 4. BAUDOT, F. Móda století, Praha, Vydavatelství Euromedia Group, 2001, 400 s., ISBN 80-7202-943-6..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr