Předmět: Estetika

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Estetika
Kód předmětu KDE/ESA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
 • Palata Oldřich, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Oblast a předmět estetiky, vztah estetiky a filosofie, vztah estetiky a příbuzných vědeckých disciplín, vztah estetiky jako vědy a estetiky jako programu. 2. Člověk a estetické osvojování skutečnosti, subjektivnost prožitku krásy; krása v přírodě, v mimouměleckých artefaktech a v umění. 3. Estetika a umění. Pojem umění, vznik (uměleckých) řemesel a umění, klasifikace umění, specifičnost uměleckých oblastí, umění "nižší" a "vyšší", společnost a postavení umělce ve společnosti. 4. Stručné dějiny estetických systémů: starověké Řecko a Řím, raný středověk a vzestup křesťanství, renesance a humanismus, evropské myšlení a estetika v 17. - 19. století, počátky a osobnosti české estetiky. 5. Estetika 20. století a její odraz v novodobé praxi: ornament a technika, životní sloh, vkus a nevkus, standard a móda, prototyp a originál, průmyslové výtvarnictví, design, virtuální umění. Estetická výchova, kultura a umění, přístup k uměleckým dílům minulosti i současnosti, estetické vnímání; estetické a společenské normy, estetika a etiketa. Cvičení: Zpracování a přednes referátu či eseje (případně s prezentací) na zadané téma.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je důraz na specifičnost estetického osvojování světa, vymezení oblastí zájmu a obsahu estetiky jako vědecké disciplíny, připomenutí významu estetiky pro orientaci člověka v historickém i soudobém vztahu k umění i k praktickému životu v minulosti a dnes.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Znalost látky předmětu Dějiny výtvarné a oděvní kultury.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: účast na cvičení, zpracování eseje na dané téma. Zkouška: ústní, obhajoba semestrální práce.
Doporučená literatura
 • ECO, U. Dějiny krásy, Praha, Nakladatelství ARGO, 2005, 440 s., ISBN 80-7203-677-7..
 • GILBERTOVÁ, K. E., KUHN, H. Dějiny estetiky, Praha, SNKLU, 1965, 504 s., ISBN 01-056-65-09/1..
 • HENCKMANN, W., LOTTER, K. Estetický slovník, Praha, Nakladatelství SVOBODA, 1995, 230 s., 09/1 25-025-95, ISBN 80--2050-478-8..
 • JŮZL, M., PROKOP, D. Úvod do estetiky, Praha, Nakladatelství Panorama, 1989, 427 s., ISBN 80-7038-051-9..
 • MOKREJŠ, A., SVOBODA, K., NOVÁ, M., PATOČKA, J. Studie o počátcích uvažování o kráse v antickém Řecku, Praha, VŠUP, 1997, 176 s., ISBN 80-85917-34-3..
 • STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie, Praha, Nakladatelství ZVON, 1995, 560 s., ISBN 80-7192-500-4..
 • VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky, Praha, Vydavatelství PANTON, 1985, 270 s..
 • WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie, Praha, Nakladatelství Votobia, 1995, s. 280, ISBN 80-7198-015-3..
 • ZUZKA, V. Estetika, Praha, Nakladatelství TRITON, 2001, 132 s., ISBN 80-7254-194-3..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr