Předmět: Kresba figurální

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Kresba figurální
Kód předmětu KDE/KRF
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kadlecová Zuzana, ak. mal.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Studie detailu figury (ruka, noha, ucho, oko atd.). Ukázky děl významných zástupců figurální kresby. Souvislost s výukou Dějin výtvarné a oděvní kultury. 2.-3. Studie sedící figury (důraz na proporce a pohyb figury). 4.-5. Pohybové studie figury - zmenšené měřítko (lavírovaná kresba, tuš, měkká tužka). 6.-8. Studie figury uhlem v životní velikosti (sedící, ležící model). Lineární i stínovaná studie. 5. Studie stojící figury (kontrapost, váha těla u stojícího modelu). 9. Studie lidské lebky a lidského skeletu. 10.-11. Portrét - studie lidské hlavy (důraz na vyjádření objemu, proporcí, charakteristických znaků modelu). 12.-13. Figurální kompozice podle skutečných modelů (vyjádření vzájemných vztahů figur v daném prostředí). 14. Figurální kompozice na dané téma s představy. Individualizace výtvarného projevu. Společná prezentace semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako výtvarná průprava pro oděvní návrháře. Studie figury podle živého modelu. Kresba uhlem, hrudkou, tužkou, akvarel. Figurální kompozice. Vyjádření vztahu figury a okolního prostředí.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Dovednosti získané v předmětu Základy zobrazovacích technik.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, prezentace semestrálních úkolů.
Doporučená literatura
  • ZRZAVÝ, J. Anatomie pro výtvarníky, Praha Avicenum, 1977, 400 s., ISBN 08-017-77..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr