Předmět: Modelování 2

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Modelování 2
Kód předmětu KDE/MO2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Řezáč Václav, MgA.
  • Šikolová Ludmila, doc. M.A.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Diskuse na zadané téma a příprava skic pro požadované téma. 2.- 4. Studie přírodního tvaru. 5.- 7. Studie hlavy podle živého modelu. 8.- 10. Stylizace a nadsázka při modelaci hlavy, vystižení portrétu. 11.- 12. Výroba šablony a konstrukce pro reprodukování tvaru dle návrhu, propojení s předmětem návrhového kreslení. 13.- 14. Vytvoření modelu a jeho dokončení do finální podoby.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 45 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studie přírodních tvarů, hlavy a figury. Hmotové prostorové vztahy ? kompozice. Vyjádření textury a vtah mezi jednotlivými pojednáními povrchu plastiky. Reprodukovatelnost navržených tvarů.
Základní znalosti návrháře pro potřebu tvorby.
Předpoklady
Znalost probrané látky z předmětu Modelování 1 (KDE/MO1).

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, splnění semestrálních úkolů. Zkouška: individuální prezentace práce při závěrečném hodnocení.
Doporučená literatura
  • JEŘÁBKOVÁ, E. Dominik Lang, Lapidárium - Ateliér sochařství, UMPRUM 2015, 173 s., ISBN 9788086863788..
  • REZEK, P. K teorii plastičnosti, Triáda, 2004, 192 s., ISBN 80-86138-53-4..
  • THIELE, C. Sochařství, Computer Press, 2004, 192 s., ISBN 80-251-0288-2..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr