Předmět: Vazby a navrhování tkanin a pletenin

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Vazby a navrhování tkanin a pletenin
Kód předmětu KDE/NTP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Frydrychová Alena, Ing.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Bergmanová Vlastimila, Ing.
 • Štorová Renata, Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Design tkanin. Tvorba návrhů. Zdroje a prostředky navrhování vazeb a vzorů tkanin. Vliv materiálu, technologie, barvy a výtvarných prvků na vzorování tkanin. Parametry vzoru, střída a raport vzoru. 2. Trendy tkaných vzorů a výrobků v daném období. Vztah technologie - struktura tkaniny. Vznik a ovlivňování vazby tkaniny. Vlastnosti tkanin z pohledu spotřebitele. 3. - 4. Princip tkaní základních a odvozených tkalcovských vazeb podle použitých strukturálních prvků a technologických podmínek. Vazební techniky. 5. Barevné a vazební vzorování tkanin. Přehled vzorů. Ukázky současných výrobků. 6. Vzorování žakárských tkanin. Speciální možnosti pro navrhování tkanin a kusových výrobků. 7. Možnosti navrhování tkanin pomocí CAD systémů pro potřeby návrháře. 8. Design pletenin. Tvorba návrhů. Zdroje a prostředky navrhování vazeb a vzorů pletenin. Vliv materiálu, technologie, barvy a výtvarných prvků na vzorování pletenin. Parametry vzoru, střída a raport vzoru. 9. Trendy pletených vzorů a výrobků v daném období. Vztah technologie - struktura pleteniny. Vznik a ovlivňování vazby pleteniny. Vlastnosti pletenin z pohledu spotřebitele. 10. Princip pletení základních a odvozených pletařských vazeb podle použitých strukturálních prvků a technologických podmínek. 11. - 12. Barevné, plastické a vazební vzorování pletenin. Přehled vzorů. Ukázky současných výrobků. 13. Speciální možnosti pro projektování plošné a prostorové pleteniny, ovlivňování vlastností a tvorbu nových pletených struktur. 14. Možnosti navrhování pletenin pomocí CAD systémů pro potřeby návrháře. Cvičení: Program cvičení navazuje logicky na problematiku přednášek. Studenti pracují v příslušných technologických laboratořích (tkalcovna a pletárna). V rámci semestru studenti jednak získají praktické technologické dovednosti, osvojí si principy navrhování s ohledem na omezující podmínky a realizují vlastní návrhy v materiálu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, E-learning
 • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Design, struktura, vlastnosti a vzorování tkanin a pletenin. Rozbory a navrhování vzorů tkanin a pletenin z pohledu textilního desinatéra. Možnosti CAD systémů pro navrhování textilních vzorů.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu. Znalost probrané látky z předmětu Textilní technologie 1,2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: účast na přednáškách (přednášky jsou povinné) a praktických cvičeních, vypracování semestrálních úkolů, zápočtový test. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • ČSN 80 00 18 Zátažné a osnovní pletařské vazby..
 • ČSN 80 50 09 Názvosloví pletenin..
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I, SNTL 1989. ISBN 80-03-00082-3..
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin II, SNTL 1991. ISBN 80-03-00591-4..
 • KOVAŘÍKOVÁ, M. Vazby a rozbory pletenin, SNTL Praha. 1987..
 • TERŠL, S. Abeceda textilu a odívání, NORIS 1994. ISBN 80-900908-7-7..
 • WOLFOVÁ, E., ARSENJEVOVÁ, Z. Tkaní, CP Books a. s., 2005. ISBN 80-251-0301-3..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr