Předmět: Textilní dílna

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Textilní dílna
Kód předmětu KDE/TDI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štefanov Martin, Bc.
 • Bergmanová Vlastimila, Ing.
 • Ludín Ondřej, Bc.
 • Frydrychová Alena, Ing.
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Pimková Jana, Ing.
 • Štorová Renata, Ing. CSc.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Definování tématu, studie inspirace a profilace vlastního ideového zadání. 2. Korektura výtvarných návrhů a individuálních konceptů, návrh technologické preference. 3. Prezentace ideového zadání ve formě inspiračních moodbordů. 4. Konzultace s garanty technologického zaměření, pokus o převedení výtvarných návrhů do textilního materiálu. 5. Experimentální tvorba v technologickém zázemí fakulty. 6. Konzultace prvních realizací vedoucích k zdokonalení zachycení výtvarného záměru danou technologií. 7. Vymezení jednoho tvůrčího procesu, zpracování do výsledného výstupu v materiálu a návrh možností jeho využití. 8. Vhodná adjustace textilních realizací, inspirační banner a zpracování vhodné prezentace výstupů. 9. Návrh a tisk finálního banneru a portfolia. 10. Odevzdání experimentálních výstupů a prezentací, ústní obhajoba celé koncepce práce od ideového zadání přes realizace v materiálu, adjustaci až po navržení vhodnosti užití textilie. Součástí cvičení jsou dvě inspirační přednášky, vztahující se k tematickému obsahu výtvarného zadání a k možnostem využití netradičních technik tvorby a spojování textilních materiálů. Dále konzultace s odborníky na jednotlivé technologie.

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář, E-learning
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je realizace výtvarného záměru s využitím současných technologií, nových materiálů a netradiční spojování struktur. Koncept práce by měl být založen na základě zkušeností a vědomostí získaných během studia na realizacích experimentálních textilií. Snahou je propojení oborů napříč fakultou textilní. Zásadní potřebou je vymezení jednoho tvůrčího procesu nebo netradičního spojení technologií. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Zápočet: účast na společných korekturách a doporučené prezentaci k danému zadání, aktivita při realizacích vzorků v textilních dílnách, vhodná prezentace výsledků semestrální práce, účast na semestrální výstavě. Zkouška: splnění všech semestrálních úkolů dle zadaného harmonogramu, ústní prezentace a obhajoba semestrálního projektu.
Doporučená literatura
 • BAUGH, G. Encyklopedie textilních materiálů: Příručka módního návrháře, (HarperCollins UK), Slovart 2012, ISBN 978-80-7391-616-9..
 • DOSTALOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby. Vyd. 3., upr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, 185 s. ISBN 80-7083-831-0..
 • HLAVÁČKOVÁ, K. Vně a uvnitř: Umělá vlákna v odívání od poloviny 20. století do současnosti, Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae, 2014, ISBN 978-80-7101-146-0..
 • MILITKÝ, J. Textilní vlákna: klasická a speciální. V Liberci: Technická univerzita, c2012, 374 s. ISBN 978-80-7372-844-1..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr