Předmět: Technologické výpočty a zpracování dat

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Technologické výpočty a zpracování dat
Kód předmětu KDE/VAD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Porkertová Jindra, Ing.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Bajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D.
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Tunáková Veronika, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Opakování úpravy algebraických výrazů, vyjádření proměnné ze vzorců. 2. Analytická geometrie v rovině. Rovnice přímky, vzájemná poloha přímek. Vzdálenost dvou bodů. 3. Reálné funkce jedné reálné proměnné. Definiční obor. Obor hodnot. Graf funkce. 4. Operace s funkcemi. Složené funkce. Prostá funkce. Inverzní funkce. Omezené funkce na množině. Maximum, minimum funkce. Funkce klesající, rostoucí, neklesající, nerostoucí na množině. Funkce sudá, lichá. Funkce periodická. Elementární funkce. 5. Základy diferenciálního počtu. Limita a spojitost funkce. 6. Derivace. Geometrický význam derivace. Elementární pravidla pro výpočet derivací. 7. Vyšetřování průběhu funkce. Lokální extrémy funkce. Konvexnost a konkávnost. Inflexní body. 8. Pravděpodobnost. Základní pojmy. Náhodný pokus. Náhodný jev. Operace s náhodnými jevy. 9. Náhodná veličina. Diskrétní náhodná veličina. Pravděpodobnostní funkce. Spojitá náhodná veličina. Hustota pravděpodobnosti. 10. Normální rozdělení, Gaussova křivka. 11. Základy matematické statistiky. Základní soubor a náhodný výběr. Základní výběrové charakteristiky polohy, rozptýlení a tvaru. 12. Metody průzkumové analýzy dat. Krabicové grafy. Histogram. Empirická distribuční funkce. Ověřování normality a homogenity dat. 13. Testování hypotéz a intervaly spolehlivosti. 14. Závislost kvantitativních veličin. Výběrový korelační koeficient. Lineární regresní model. Cvičení: svou náplní navazuje na přednášku - procvičuje se látka vyložená na přednášce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a metodami vyšší matematiky, které jsou nezbytné při studiu textilních technologií a se základním zpracováním naměřených dat. Důraz bude kladen na zvládnutí praktického použití těchto metod k řešení konkrétních úloh.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Test

Doporučená literatura
 • BITTNEROVÁ, D., PLAČKOVÁ G. Část 1, Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7083-984-8..
 • BONA M. Statistical Methods for the Textile Industry. Torino. Texilia, 1993. ISBN 1870812573..
 • HRUBÝ D., KUBÁT J. Matematika pro gymnázia: diferenciální a integrální počet. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-210-4..
 • MELOUN, M., MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha. Academia, 2002. ISBN 80-200-1008-4..
 • NEKVINDA, M. Matematika. Část 1, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-447-1..
 • NEKVINDA, M., VILD, J. Matematické oříšky 1, Liberec: TUL 2006. ISBN: 80 7372 017 5..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr