Předmět: Vazby a navrhování pletenin

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Vazby a navrhování pletenin
Kód předmětu KDE/VNP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Frydrychová Alena, Ing.
  • Štorová Renata, Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Design pletenin a pleteného výrobku. Tvorba návrhů. Zdroje a prostředky navrhování pletenin. 2. Vztah technologie - struktura. Vznik a ovlivňování vazby pleteniny. Vlastnosti pletenin (geometrické, deformační, užitné). 3. Technologické principy vzorování zátažných pletenin. Rozdělení vazeb. Práce se vzorem. 4. Vliv materiálu, technologie, barvy a výtvarných prvků na vzorování pletenin. 5.- 8. Zátažné jednolícní a oboulícní vazby a vzory podle použitých strukturálních prvků (s plným počtem oček, s chybějícími očky, s chytovými kličkami, s doplňkovými nitěmi a se změnou polohy nebo struktury vazebního prvku). 9.- 10. Barevné a plastické vzorování zátažných pletenin. Možnosti vazebního vzorování zátažných pletenin. Přehled vzorů. Vliv materiálu a technologie. 11. Vazby zátažné obourubní a interlokové pleteniny. Vzorování, vlastnosti a uplatnění v oděvu. 12. Pletené struktury pro technologické účely. Plošné a prostorové tvarování pleteniny. 13. Tvorba vazby osnovní pleteniny, patronování. Vzorování osnovní pleteniny. Uplatnění pleteniny pro technické, interiérové a oděvní účely. 14. Možnosti navrhování pletenin pomocí CAD systémů pro potřeby návrháře. Cvičení: 1.- 2. Zjišťování základních strukturálních parametrů pleteniny pro potřeby návrháře. Způsoby zápisu (patronování) pletenin. Provázání základní pletené struktury. 3. - 4. Pletení na pletacích strojích, mechanismy ovlivňující vazbu pleteniny, princip technologie pletení. 5.Technologické možnosti tvorby pevných začátků zátažné jednolícní a oboulícní pleteniny, praktické ukázky, hodnocení vzhledu a vlastností jednotlivých typů. 6. Tvarování pletenin, možnosti a způsoby plošného i prostorového tvarování. Výpočty, návrh a zhotovení plošně tvarovaného výrobku ZJ pleteniny. 7. Navrhování a rozbor pletařských vazeb. Rozdíly tvorby základních a žakárských vzorů. 8. Technologické možnosti vzorování na plochém pletacím stroji, skupinová volba pletacích jehel, praktické ukázky. 9.Tvorba vazebních vzorů s trvale vyřazenou jehlou z činnosti, s přerušenou a omezenou činností jehly, ukázky pletenin, praktické ukázky. 10. Barevné vzorování, možnosti, použití, ukázky pletenin i praktická ukázka návrhu a zhotovení žakárské vazby. 11. - 12. Tvorba vazebních vzorů s přemísťováním vazebních prvků, s posuny jehelního lůžka, ukázky pletenin, praktické ukázky. 13. Programování vzorů na CAD systému fy Shima Seiki, vytvoření vzorků na stroji. 14. Zápočtový test, zápočtový praktický semestrální úkol. Součástí výuky je individuální práce studentů na pletařských strojích a vypracování pěti semestrálních úkolů (průběžně).

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, E-learning
  • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
Design pleteniny, struktura pleteniny, základní vazební prvky. Vlastnosti pletenin a jejich ovlivňování. Princip navrhování pletených vzorů a výrobků. Vzorování pletenin, technologické možnosti vzorování. Využití CAD systémů při tvorbě vzoru pleteniny.
Studenti si rozšíření znalosti v oblasti pletařských vazeb, vzorování pletenin. Jsou schopni si vytvořit vlastní návrh.
Předpoklady
Orientace v základních pletařských pojmech.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Účast na přednáškách povinná. Podmínky zápočtu: aktivní účast na přednáškách a cvičeních, realizace výstupů dle zadání, odevzdání dílčích úkolů a semestrálních prácí, demonstarce získaných dovedností (pletení dle zadání) a úspěšné absolvování závěrečného testu (dva pokusy). Zkouška: ústní s krátkou předchozí přípravou.
Doporučená literatura
  • ČSN 80 00 18 Zátažné a osnovní pletařské vazby.
  • ČSN 80 50 09 Názvosloví pletenin.
  • KOVAŘÍKOVÁ, M. Vazby a rozbory pletenin, SNTL Praha. 1987, 342s., ISBN neuvedeno..
  • SPENCER, D. Knitting Technology, Pergamon Press, Oxford 1989, ISBN neuvedeno..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr