Předmět: Vazby a navrhování tkanin

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Vazby a navrhování tkanin
Kód předmětu KDE/VNT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Bergmanová Vlastimila, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Technologické a odborné předpoklady pro práci desinatéra. Módní trendy a tvorba kolekcí včetně prezentace. 2. Charakteristika listových tkanin, jejich parametry. Základní vazby (plátno, kepr, atlas) a jejich využití pro vzorování. 3. Odvozeniny plátnové vazby a jejich využití pro vzorování. 4.-5. Odvozeniny keprové vazby a jejich využití pro vzorování. 6. Odvozeniny atlasové vazby a jejich využití pro vzorování. 7. Volně sestavené vazby (krep, vafle, kanava a štruk) a využití pro vzorování. 8. Vzorování pomocí kombinace vazeb. Vzorování v pruzích a ve čtvercích. Využití pro oděvní účely. 9. Vzorování v pruzích a ve čtvercích, grádly a činovatní tkaniny. Využití v bytovém textilu. 10. Klasické vzorování drobných motivů na tkanině. Vliv barevného snování a házení a vazby na vzhled tkaniny. Kraje tkaniny. 11. Vazební techniky. Tkaniny víceútkové, víceosnovní, vícenásobné. 12. Kusové výrobky. Porovnání listových a žakárských tkanin. 13. Vzorování jednoduchých žakárských tkanin. 14. Textilní veletrhy. Inovace. Cvičení: 1. Příprava tvorby kolekce, vliv materiálu a konstrukce příze na vzhled tkaniny, přízové barevnice. Princip tkaní na ručním stavu včetně předchozí přípravy materiálu ke tkaní. 2. Kolekce tkanin. Vliv materiálu a vazby na vzhled tkaniny. Parametry tkaniny a základní výpočty pro tvorbu výrobního předpisu. Procvičování technické vzornice tkaniny a ohledem na různé konstrukce stavů. Odvozeniny plátna a kepru včetně ukázek a popisu vybraných tkanin. Test a oprava testu. 3. Hmotnost tkaniny. Konstrukce tkaniny. Renž a princip vzorování tkanin. Tkaní na ručním podnožkovém stavu dle předložené technické vzornice tkanin (vazby s malými střídami), volba vlastních barevných variant. Vytvoření protokolu včetně orientačního zjištění jemnosti použitých přízí a základních parametrů utkané tkaniny. Tkalcovský uzel. 4. Princip programu pro vazbu, tvorba karet. Odvozeniny plátnové vazby. Vliv dostav na výsledný desén. Práce s vazbami, simulace vazeb pomocí softwaru DesignScope victor. 5. Markýza - vzorování podélných pruhů, výrobní předpis. Proužek symetrie. Barevné snování, různé varianty zápisu. Odvozeniny keprové vazby - kreslení technických vzornic tkaniny, simulace vazeb pomocí softwaru DesignScope victor. Barevné varianty. 6. Vzorování příčných pruhů, barevná záměna. Barevné házení, různé varianty zápisu. Káro a jeho využití v oděvním průmyslu i pro bytové textilie. Práce se vzorem. Návrh kára ve skutečné velikosti a barvách ručně pomocí tempery, nejméně tři desény. 7. Výběr vzoru (kára) pro zpracování výrobního předpisu. Parametry listové tkaniny a výpočet vzoru snovaného a házeného. Ukázka možností na vzorovacím stávku včetně snování osnovy. Ruční vzorovací stávek Megado. 8. Fiškret - různé variace lomeného kepru pro svrchní ošacení. Košilovina - kombinace vazeb v pruzích. Práce se vzorem pomocí počítačové techniky. Simulace kára pomocí softwaru DesignScope victor. 9. Odvozené keprové a atlasové vazby. Jejich využití v praxi. Simulace kára pomocí softwaru DesignScope victor a vytváření barevných variant. Vytvoření výrobního předpisu vlastního návrhu kára a jeho použití na oděvu nebo v interiéru. 10. Kombinace listových vazeb, vytváření vlastních vzorů pro ruční vzorovací stávek Megado. Zpracování vlastního károvaného dezénu pomocí softwaru DesignScope victor. Tvorba karty (kolekce) pro prezentaci. 11. Drobné motivy (rajé, pepito, kohoutí stopa). Ukázka evergreenů v různém pojetí dle módních trendů. Vlastní návrh pro tkaní na vzorovacím stávku Megado. Tvorba karet a tkaní. 12. Vytvoření protokolu včetně orientačního zjištění jemnosti použitých přízí a základních parametrů utkané tkaniny. Porovnání utkaných dezénů, opakování vazeb. 13. Tkaní s využitím barevného snování aa házení a vhodných vazeb. Prohlídka utkaných renžů. 14. Zápočtový test. Zápočet. Průběžné vypracování semestrálních úkolů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Přednáška, Cvičení, E-learning
 • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s prací desinatéra listových tkanin. Uvedené vychází z praxe a je upraveno pro výuku. Možnosti vzorování metráže i kusových výrobků s ohledem na technologické možnosti tkaní s využitím různých druhů používaných textilních materiálů. Systémy vzorování a možnosti výtvarného zpracování tkanin. Informace o základních a odvozených vazbách, o speciálních vazbách, vazebních technikách a jejich uplatnění. Využití CAD systémů při tvorbě vzoru tkaniny
Studenti si rozšíří znalosti v oblasti tkalcovských vazeb, vzorování tkanin. Jsou schopni si vytvořit vlastní návrh.
Předpoklady
Orientace v základních tkalcovských pojmech.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Varianta "PŘÍMÁ VÝUKA" Podmínky zápočtu: aktivní účast na cvičeních, realizace výstupů dle zadání (tkaní dle zadání a tkaní vlastního návrhu), odevzdání dílčích úkolů, semestrální práce (návrh listové tkaniny a její prezentace s využitím CAD systému), úspěšné absolvování závěrečného testu (dva pokusy). Zkouška: ústní s krátkou předchozí přípravou. Varianta "DISTANČNÍ VÝUKA" Podmínky zápočtu: aktivní využívání e-learningu během semestru, odevzdání dílčích úkolů v termínech, úspěšné vypracování závěrečné práce formou testu. Zkouška: ústní s krátkou předchozí přípravou.
Doporučená literatura
 • ČSN 80 0020 Názvosloví tkalcovkých vazeb a vazebních technik..
 • https://www.italtextrends.com (The Italian Trend Studio)..
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I, Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00082-3.
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin II, SNTL 1991. ISBN 80-03-00591-4.
 • KYBAL, A. O textilním výtvarném projevu, SPN Praha 1973. 168s., ISBN neuvedeno..
 • TERŠL, S. Abeceda textilu a odívání, NORIS 1994.ISBN 80-900908-7-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr