Předmět: Základy navrhování vzorů

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Základy navrhování vzorů
Kód předmětu KDE/ZANV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štefanov Martin, Bc.
 • Pimková Jana, Ing.
 • Ludín Ondřej, Bc.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Seznámení se s tematickým zadáním a obsahem semestrální práce. Objasnění postupu při tvorbě plošné textilie. Zpracování inspiračního deníku. Čtyři tématické přednášky k realizacím v jednotlivých textilních technikách. 2. Převod návrhu do předloh vhodných pro zpracování v textilních technikách. Tvorba stylizací vhodných pro realizaci v textilním materiálu a jejich diskutování. Navrhování barevných variant návrhů ve vhodných stylizacích v podobě pruhů. 3. Výběr varianty vzoru pro zpracování v textilních technikách. Seznámení se s technologiemi a materiály vhodnými pro tvorbu realizací zvoleného návrhu. 4. - 5. Technologie tkané textilie. Realizace návrhu tkaniny na rámu. 6. - 7. Technologie textilního tisku, možnosti ručního sítotisku a jeho realizace. 8. - 9. Technologie zátažné pleteniny a realizace pleteného vzorku. 10. - 11. Realizace návrhu ve formě výtvarně zpracované textilie spojované technikou šití a jinými textilními postupy. 12. Návrh plošné textilie. Realizace plošné textilie ve velikosti dané technologií, návrh vhodné prezentace semestrální práce. 13. Navržení užití realizované textilie ve formě jednoduchých vizualizací. Dokončení textilních realizací, fixace a adjustace. Realizace prezentace. 14. Předložení práce na semestrální klasifikaci před komisí.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vychází ze základních principů navrhování vzoru plošné textilie. Návrh vzoru, rozpracování a raportování jako podstata textilní desinatérské tvorby je aplikovaná pro technologii sítotisku a digitálního tisku plošné textilie. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Znalosti získané v předmětu Základy navrhování 1 (KDE/ZAN1).
KDE/ZAN1

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních. Zkouška: předložení a obhajoba semestrální práce před výtvarnou komisí na závěrečné semestrální výstavě.
Doporučená literatura
 • DOSTALOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M.. Základy textilní a oděvní výroby. Vyd. 3., upr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, 185 s. ISBN 80-7083-831-0..
 • PRÁŠIL, M., ŠAŠKOVÁ, J. Potiskování textilií: návody na cvičení. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, 66 s..
 • STAŇKOVÁ, J., BARAN, L. Tradiční textilní techniky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 180 s. Řemesla, tradice, technika. ISBN 978-80-247-2035-7..
 • TUMAJER, P., BÍLEK, M., DVOŘÁK, J. Základy tkaní a tkací stroje. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, 227 s. ISBN 978-80-7494-215-0..
 • WOLFOVÁ, E., ARSENJEVOVÁ, Z. Tkaní, CP Books a. s., 2005. ISBN 80-251-0301-3..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr