Předmět: Sociologie

» Seznam fakult » FT » KFL
Název předmětu Sociologie
Kód předmětu KFL/SOC*T
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jetmarová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Hrabáková Luďka, PhDr. Ph.D.
  • Brabec Martin, Mgr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Prezenční studium: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Nástin vývoje sociologických teorií - A. Comt, K. Marx, F. Tonnies, M. Spencer, M. Weber 3. Základní paradigmata sociologické teorie - teorie konsensu (strukturální funkcionalismus, teorie sociální směny), teorie konfliktu a interpretativní sociologie (symbolický interakcionismus, fenomenologická sociologie) 4. Příroda a kultura 5. Sociální řád a jedinec - socializace, sociální interakce a komunikace, sociální role, rodina, gender 6. Potřeby, hodnoty a normy 7. Konformita a sociální kontrola, sociální instituce 8. Sociální skupiny 9. Sociální stratifikace a mobilita 10. Základy sociologického výzkumu Kombinované studium: Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi, které současná sociologie využívá. Základem je osvojení pojmosloví a následné pochopení vybraných teorií a oblastí, v nichž se profiluje moderní společnost. Podstatnou část kurzu tvoří výklad metod a technik sociologického výzkumu. Témata kurzu: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Základní paradigmata sociologické teorie 3. Příroda a kultura 4. Sociální řád a jedinec - socializace, sociální interakce, role, rodina, gender 5. Sociální instituce, organizace 6. Sociální stratifikace a mobilita 7. Sociologický výzkum - vybrané postupy, metody a techniky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prezenční studium: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Nástin vývoje sociologických teorií - A. Comt, K. Marx, F. Tonnies, M. Spencer, M. Weber 3. Základní paradigmata sociologické teorie - teorie konsensu (strukturální funkcionalismus, teorie sociální směny), teorie konfliktu a interpretativní sociologie (symbolický interakcionismus, fenomenologická sociologie) 4. Příroda a kultura 5. Sociální řád a jedinec - socializace, sociální interakce a komunikace, sociální role, rodina, gender 6. Potřeby, hodnoty a normy 7. Konformita a sociální kontrola, sociální instituce 8. Sociální skupiny 9. Sociální stratifikace a mobilita 10. Základy sociologického výzkumu Kombinované studium: Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi, které současná sociologie využívá. Základem je osvojení pojmosloví a následné pochopení vybraných teorií a oblastí, v nichž se profiluje moderní společnost. Podstatnou část kurzu tvoří výklad metod a technik sociologického výzkumu. Témata kurzu: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Základní paradigmata sociologické teorie 3. Příroda a kultura 4. Sociální řád a jedinec - socializace, sociální interakce, role, rodina, gender 5. Sociální instituce, organizace 6. Sociální stratifikace a mobilita 7. Sociologický výzkum - vybrané postupy, metody a techniky
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Prezenční studium: Požadavky k zápočtu: pravidelná účast v seminářích (povolená absence max. dvakrát), seminární práce na zadané téma (cca 7 - 10 stran) a její prezentace v semináři ve stanoveném termínu Požadavky ke zkoušce: závěrečná písemná zkouška, témata ke zkoušce budou ve většině případů probrána v přednáškách a cvičeních, ke každému bude doporučena literatura, k níž je možné si látku doplnit. Vybraná témata budou určena podle instrukce k samostudiu, např. základní sociologická paradigmata a budou součástí zkoušky Kombinované studium: Zvládnutí látky určené k prostudování. Seminární práce v rozsahu 3 stran propojující jedno z vybraných témat s vlastním příkladem a úvahou.
Doporučená literatura
  • Kombinované studium. Havlík, R., Úvod do sociologie, Karolinum, Praha, 1997 -Giddens, A., Sociologie, Argo, Praha, 1999, s. 85-108 -Bauman, Z., Myslet sociologicky, Slon, Praha, 1997, s. 7-23 -Buriánek, J., Sociologie, Fortuna, Praha, 1996, s. 32-45, 72-77, 95-109.
  • Kombinované studium. Havlík, R., Úvod do sociologie, Karolinum, Praha, 1997 -Keller, J., Úvod do sociologie, Slon, Praha, 1992 -Giddens, A., Sociologie, Argo, Praha, 1999 -Berger, P.L., Pozvání do sociologie, FMO, Praha, 1991 -Bauman, Z., Myslet sociologicky, Slon, Praha, 1997 -Petrusek, M., Sociologie, SPN, Praha, 1992 Sociologický výzkum: -Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 1993 -Šubrt, J. a kol., Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Karolinum, Praha, 2000 Přehledová literatura: -Velký sociologický slovník I., II., Karolinum, Praha, 1996 -Školy, směry, paradigmata, Slon a AV ČR, Praha, 1994 -Sociologický časopis, AV ČR, Praha.
  • Prezenční studium. Havlík, R., Úvod do sociologie, Karolinum, Praha, 1997 Keller, J., Úvod do sociologie, Slon, Praha, 1992 Giddens, A., Sociologie, Argo, Praha, 1999 Berger, P.L., Pozvání do sociologie, FMO, Praha, 1991 Bauman, Z., Myslet sociologicky, (netradiční uvedení do sociologie), Slon, Praha, 1997 Petrusek, M., Sociologie, SPN, 1992 Friedlanderová, H., Tuček, M., Češi na prahu nového tisíciletí, Slon, Praha, 2000 Večerník, J., Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998, Argo, Praha, 1998 Sociologický výzkum: Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 1993 Prudký, L., Sociologie a marketing, TU, Liberec, 1997 Šubrt, J. a kol., Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Karolinum, Praha, 1998. &, &.
  • Prezenční studium. Velký sociologický slovník I., II., Karolinum, Praha, 1996 Školy, směry, paradigmata, Slon a AV ČR, Praha, 1994 Sociologický časopis, AV ČR, Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile marketing (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní