Předmět: Hodnocení komfortu textilií

» Seznam fakult » FT » KHT
Název předmětu Hodnocení komfortu textilií
Kód předmětu KHT/HKT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Frydrych Miroslav, Ing.
 • Glombíková Viera, Ing. Ph.D.
 • Knížek Roman, Ing. Ph.D., MBA
 • Bajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Uvedení do problematiky komfortu, definice komfortu, klasifikace oděvního komfortu, vnímání lidskými smysly, komfort jako výslednice mnoha faktorů, psychologický komfort - jeho různé aspekty, vlivy marketingu na prodejnost 2) Senzorický komfort - neufyziologie komfortu, čidla jeho vnímání v lidském těle. Vnímání vlhkosti, Mechanické vlastnosti textilií a jejich vliv na vnímání mechanické části komfortu. 3) Základní pojmy spojené s mechanickými vlastnosti - pevnost a pružnost, Hookův zákon, tahová křivka, základy mechaniky kapalin a plynů 4) Termofyziologický komfort - definice, parametry spojené s jeho hodnocením, termofyziologická funkce lidského těla, metody a přístroje pro stanovení parametrů termofyziologického komfortu 5) Základy prostupu tepla přes oděvy, součinitel přestupu tepla, vliv ventilace na tepelný odpor oděvu, měření prodyšnosti. 6) Vliv vlhkosti na pocity při nošení, indexy charakterizující změnu termofyziolgického komfortu za sucha a za vlhka 7) Subjektivní hodnocení omaku textilií - omak jako složka komfortu, vnímání omaku, primární složky omaku, celkový omak, problematika subjektivního omaku. Objektivní hodnocení omaku textilií - KES, FAST, PhabrOmeter a další metody používané pro objektivní hodnocení omaku, výběr vlastností spojených s hodnocením omaku textilií. Tvorba predikční rovnice 8) Komplexní kritérium jakosti - výběr určujících užitných vlastností, transformace, určení koeficientů významnosti - vyhodnocení dotazníků, použití při hodnocení textilií. 9) Objektivní normalizované měření vlastností ovlivňující fyziologický komfort oděvních materiálů a textilií, Ret,Rct, tepelná vodivost, teplotní vodivost. 10) Hodnocení komfortu oděvů při laboratorních testech při normované zátěži nositele oděvů pro určení kvality a odvodu tepla a vlhkosti při simulované zátěži. Hodnocení fyziologického komfortu při sezení na automobilových sedačkách pro určení transportních vlastností tepla a vodních par, vzduchu. Cvičení: Cvičení budou probíhat v souladu s odpřednášenou látkou. Sestávají se ze dvou částí - praktická měření na přístrojích spojených s hodnocení termofyziologického komfortu a řešením praktických příkladů ze zadaných dat.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 134 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 110 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem přemětu je seznámit studenty s problematikou oděvního komfortu, zejména z hlediska termo-fyziologického a senzorického komfortu, možnosti měření a vyhodnocení podle předpokládaného použití, tyto aspekty významně ovlivňují užitnou hodnotu výrobků a jejich marketingovou úspěšnost.
Studen získá znalosti ohledně klasifikace oděvního komfortu. Naučí se základům sdílení tepla pro potřeby měření a určování termofyziologického komfortu. Rovněž se seznámí s termofyziologickou funkcí lidského těla a obecnou rovnicí tepelné bilance. Bude seznámen se specifickými vlastnostmi různých textilních materiálů s ohledem na komfort. Student získá zkušenosti se zpracováním dat, které pochází z různých škál a základní orientaci v problematice hodnocení obecně a se zaměřením na textilní problematiku.
Předpoklady
Znalosti základů zpracování dat

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Zápočet: úspěšné absolvování 2 testů - získání min. 50% bodů Zkouška: skládá se ze dvou částí: - písemná - ústní - k ústní části postoupí pouze student, který úspěšně absolvoval písemnou část
Doporučená literatura
 • Hes L, Sluka P. Úvod do komfortu textilií. Liberec, 2005. ISBN 80-7083-926-0.
 • kolektiv - kapitola Militký J., Bajzík V. Pokročilé materiály pro bariérové a funkční vlákenné systémy - kapitola Omak textilií. Liberec, 2015. ISBN 978-80-7494-030-9.
 • Kuneš J. a kol. Tepelné bariéry. Praha. Academia, 2003.
 • Song G. Improving comfort in clothing. Woodhead publishing. ISBN 978-1-84569-539-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr