Předmět: Corporate communication

» Seznam fakult » FT » KMG
Název předmětu Corporate communication
Kód předmětu KMG/FKO-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
  • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Strategie firemní komunikace 2. Firemní identita a image 3. Vnitrofiremní komunikace 4. Firemní kultura 5. Značky - jejich řízení a oceňování 6. Komunikace se zájmovými a cílovými skupinami 7. Public relations, komunikace firmy s veřejností,s médii,krizová komunikace 8. Mezinárodní komunikace 9. Komunikace na průmyslových trzích, mezifiremní komunikace Cvičení: 1. Integrovaná komunikace - případová studie 2. Firemní design, image firmy - příklady 3. Interní firemní komunikace - příklady 4. Strategické řízení značky - případová studie

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s firemní komunikací. Podrobněji přibližuje vnitrofiremní komunikaci, firemní identitu a image, firemní kulturu. Dále vysvětluje komunikaci se zákazníky, úlohu značky, public relations, komunikaci na průmyslových i na mezinárodních trzích.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí firemní komunikaci v souvislosti s marketingem - pochopí vztah mezi interní a externí komunikací firmy, metody a prostředky interní komunikace, komunikace s obchodníky, zákazníky, na trzích spotřebních, průmyslových i mezinárodních. - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti marketingové komunikace v praxi.
Předpoklady
Studium podnikové ekonomiky, managementu. Absolvování předmětu Marketing,Marketingová komunikace, Marketingový výzkum

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínky pro získání zápočtu: - účast na cvičeních - 80% - prezentace a odevzdání seminární práce ve skupině na dané téma Zkouška písemná z probírané látky - minimální požadavek 70 %
Doporučená literatura
  • Horáková,STEJSKALOVÁ, D.; ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace.. Praha, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2.
  • SVOBODA, V. Public relations - moderně a účinně. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.
  • VYSEKALOVÁ,J.; MIKEŠ,J. Image a firemní identita. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr