Předmět: Marketing

» Seznam fakult » FT » KMG
Název předmětu Marketing
Kód předmětu KMG/MAR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Ungerman Otakar, Ing. Ph.D.
 • Myslivcová Světlana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do marketingu, význam marketingu, hlavní zásady a základní pojmy marketingu 2. Marketingový vývoj, úloha marketingu ve firmě. 3. Nástroje marketingového mixu, složky a jejich popis, výrobek. 4. Výrobek - životní cyklus výrobku, proces vývoje nového výrobku - jednotlivé etapy. 5. Cena - význam ceny v marketingu, cenové cíle, proces stanovení ceny, cenové metody. 6. Podstata distribuce, distribuční kanály pro spotřební a průmyslové výrobky. 7. Marketingová komunikace - její formy : reklama, podpora prodeje, public relations, přímý marketing, osobní prodej a nástroje využívané v jednotlivých formách 8. Strategické plánování, typy plánování, obsah marketingového plánu 9. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí, zdroje sekundární a primární. 10.Pojem trh a jeho členění, segmentace trhu, výhody segmentace, podmínky segmentace, 11.Chování zákazníka, faktory ovlivňující zákazníka, rozhodovací proces zákazníka. 12. Marketingové prostředí a jeho vliv na činnost firmy, vlivy mikroprostředí, makroprostředí 13.Plánování marketingové strategie pro mezinárodní trhy 14.Marketing služeb, cestovního ruchu. Obsah cvičení: 1.Úvod, pokyny ke cvičením, podmínky zápočtu, zadání referátů a semestrálních prací 2.Charakteristika textilního odvětví, základní pojmy marketingu 3.Úloha marketingového oddělení ve firmě, případová studie 4.Úvod do marketingového mixu, význam značky, obalu u výrobku, brainstorming 5.Životní cyklus výrobku, případová studie 6.Metody stanovení ceny, příklady 7.Distribuce - charakteristika prodejní sítě v ČR, franchising 8.Komunikace se zákazníky, rozbor reklamních sdělení, příklady 9.Strategické plánování, BCG matice, "4P" v různých odvětvích 10.Výzkum trhu, sestavování dotazníku, metody sběru dat 11.Segmentace trhu, profilování, případová studie 12.Chování zákazníka, zásady úspěšného obchodního jednání,vlivy prostředí na podnik, test 13.Obhajoby semestrálních prací 14.Obhajoby semestrálních prací, zápočty

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty s marketingovou filosofií.Podrobněji je seznámit s prvky marketingového mixu:s výrobkem, cenou, distribucí a propagací a činnostmi marketingového oddělení.
Orientace v marketingové problematice.
Předpoklady
Znalosti nauky o podniku

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

80% účast na cvičení. Vypracování seminární práce v minimálním rozsahu 8 stran.Seminární práce musí být uznána a musí být obhájena.Písemný test pro získání zápočtu musí být splněn na 60% zkouška:písemná, její splnění musí být na 65%e
Doporučená literatura
 • Dědková,J.-Honzáková,I.:. Základy marketingu. TU Liberec, 2006. ISBN 80-7372-130-9.
 • Horáková,I.:. Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha, 1992.
 • Kotler,P.:. Marketing management. Grada, Praha, 1998. ISBN 80-7169-600-5.
 • McCarthy,E.J.,Perreault,W.D. Basic Marketing, Richard D.Irwin,Inc.,1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní