Předmět: Podnikatelský projekt

» Seznam fakult » FT » KMG
Název předmětu Podnikatelský projekt
Kód předmětu KMG/SBC
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
 • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
 • Černíková Martina, Ing. Ph.D.
 • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je vyučován modulárně, což umožňuje i zařazování externích lektorů do výuky dle zaměření jednotlivých modulů. Popis modulů předmětu (rozložení předmětu do modulů je řešeno proporcionálně): Blok 1 - Projektový management (doc. Klára Antlová, Ph.D.) Máte nápad? Víte, jak ho projektově řešit? Víte, jak pracovat s nápadem z pohledu byznysu, jak myslet v duchu byznysu, třeba i jako zaměstnanec? Hlavní oblasti bloku 1 Projektové řízení - základy a zásady; poslání; Business Model jako způsob řešení projektu; Tvorba týmu a týmové role (vhodnost a způsobilost) Výstup bloku 1 Vytvoření týmů, týmový výběr nápadu a jeho uchopení, zpracování základní struktury projektu a jeho cíle a aktivit, které je nutné realizovat.; Prezentace týmů a hodnocení lektorem; Dopracování na základě připomínek lektora. Blok 2 - Podnikání versus zaměstnání (doc. Petra Rydvalová, Ph.D.) Chcete být zaměstnanec nebo zaměstnavatel? Co mají obě cesty společného a v čem se liší? Hlavní oblasti bloku 2 Výhody a nevýhody podnikání (odlišnosti od zaměstnání), podněty a důvody k podnikání; Možnosti způsobu založení vlastního podnikání; Předmět podnikání; Právní formy podnikání; Podnikatel jako zaměstnavatel. Business Model jako způsob plánování a řízení podnikání. Výstup bloku 2 Vytvoření varianty realizace nápadu z prvního dne formou podnikání či jako součást projektu v existující firmě. Prezentace postupu a hodnocení lektorem. Možnost dopracování na základě připomínek lektora. Blok 3 - Finanční gramotnost podnikatele (Ing. Martina Černíková, Ph.D.) Kolik mě založení podniku, nebo realizace podnikavého projektu bude stát? Kde mohu získat finanční zdroje? Jaké platby budu muset odvádět státu? Hlavní oblasti bloku 3 Základní pojmy zakladatelského rozpočtu; Jak si připravit zakladatelský rozpočet a vyhodnotit jeho reálnost? Jaké daně a odvody mě musí zajímat? Daně a odvody v kontextu zvolené formy podnikání. Výstup bloku 3 Návrh rozpočtu podnikatelského projektu a vyhodnocení všech daňových i odvodových povinností. Prezentace postupu a hodnocení lektorem. Možnost dopracování na základě připomínek lektora. Blok 4 - Marketing v širším kontextu (Ing. Jitka Burešová, Ph.D.) Jak se bude jmenovat můj tým, moje firma, výrobek, služba, kterou nabízím, a jak ho propagovat? Kdo bude cílovým zákazníkem, jak bude nastaven distribuční řetězec? Jak stanovím cenu produktů a jaké náklady se na ní podílí? Hlavní oblasti bloku 4 Identita firmy, branding, positioning; Stanovení ceny tržně a nákladově; Komunikace; Distribuce Výstup bloku 4 Návrh realizace nápadu z prvního dne zahrnující marketingové instrumenty. Prezentace postupu a hodnocení lektorem. Možnost dopracování na základě připomínek lektora. Blok 5 - Obchod (prodej, nákup) a obchodní jednání (Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.) S kým a jak budu při realizaci svého projektu či podnikání jednat? Kdo je můj obchodní partner, kdo zákazník? Je rozdíl mezi obchodním jednáním s Čechem a cizincem? Hlavní oblasti bloku 5 Osobnost, komunikace; Vyjednávání, obchodní jednání, techniky, taktiky, manipulace; Forma a obsah obchodního jednání; Interkulturní komunikace Výstup bloku 5 Návrh postupu pro obchodní jednání při prodeji/nákupu při realizaci nápadu z prvního dne. Prezentace postupu a hodnocení lektorem. Možnost dopracování na základě připomínek lektora. Závěrečný blok - finalizace

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu potřebnými znalostmi a kompetencemi pro zvládnutí jejich přechodu do absolventské praxe, ať již podnikatelské nebo podnikové. Absolvent předmětu získá základní povědomí o podnikatelské a podnikové činnosti, je schopen samostatného přístupu k řešení úkolů a problémů, využívá projektového/podnikatelského způsobu řešení a myšlení. Je schopen prezentovat a obhájit své myšlenky, rozvinout svůj nápad do jednoduchého Business Modelu, projektu. Má základní představu o tom, jak pro řešení podnikatelského problému postavit správně složený tým, jak ho řídit, či jak se zhostit určité role v něm. Orientuje se v tom jak nastavit identitu týmu či firmy, komu a jak nabízet a prodávat svůj výrobek či službu. Umí se připravit na obchodní jednání, vést ho, brát v úvahu i interkulturní odlišnosti, pokud jeho protějškem je cizinec/příslušník odlišné kultury.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
 • KELLER, K. Strategické řízení značky. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.
 • OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vyd.. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2.
 • OSTERWALDER A., Y. PIGNEUR a T. CLARK. Osobní business model. Praha: Albatros Media,, 2013. ISBN 978-80-265-0075-9.
 • SCHOLLEOVÁ, H. a P. ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.
 • Svozilová, A. Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.
 • ZAMYKALOVÁ, M. Mezinárodní obchodní jednání. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-28-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr