Předmět: Bakalářská práce 1

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Bakalářská práce 1
Kód předmětu KNT/BA1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Klápšťová Andrea, Ing.
 • Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D.
 • Martinová Lenka, doc. Ing. CSc.
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Havlíček Jiří, Ing.
 • Horáková Jana, RNDr. Ph.D.
 • Novák Ondřej, Ing. Ph.D.
 • Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Koncipování zadání - hlavní náplň bakalářské práce. 2. Vztah vedoucího bakalářské práce a studenta. 3. Návrh hlavních částí bakalářské práce. 4. Metody zpracování bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 140 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty, jak správně postupovat při řešení bakalářské práce v rámci studijního programu. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce a způsobu jejich prezentace. Studenti diskutují řešené téma s vedoucím práce a jsou systematicky vedeni ke správnému řešení zadaného tématu bakalářské práce.
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Zpracování dílčích částí bakalářské práce v písemné formě pod vedením vedoucího a konzultanta práce. Zpravidla veřejná obhajoba dosažených dílčích výsledků/výstupů ve formě prezentace
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1995..
 • ČSN ISO 690:. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996..
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.. Praha:Český normalizační institut, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr