Předmět: Bakalářská práce 2

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Bakalářská práce 2
Kód předmětu KNT/BA2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Klápšťová Andrea, Ing.
 • Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D.
 • Martinová Lenka, doc. Ing. CSc.
 • Horáková Jana, RNDr. Ph.D.
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Novák Ondřej, Ing. Ph.D.
 • Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 • Erben Jakub, Ing.
Obsah předmětu
Student dopracuje rešeršní část práce, provede stěžejní experimenty, zpracuje, analyzuje a vyhodnotí získaná data. Zapracuje dílčí části bakalářské práce nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Připraví si prezentaci, kterou přednese na semináři před komisí akademických pracovníků. Současně student diskutuje řešené téma a výsledky práce s vedoucím práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Vypracování kvalifikační práce - 170 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student dopracuje rešeršní část práce, provede stěžejní experimenty, zpracuje, analyzuje a vyhodnocuje získaná data. Zapracuje dílčí části bakalářské práce nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Připraví si prezentaci, kterou přednese na semináři před komisí akademických pracovníků. Studenti diskutují řešené téma s vedoucím práce, jsou systematicky vedeni ke správnému řešení zadaného tématu bakalářské práce.
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Hodnocení bakalářské práce

Zápočet: Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Zpracování bakalářské práce v písemné formě pod vedením vedoucího a konzultanta práce. Odevzdání práce včetně všech administrativních náležitostí v souladu se SZŘ.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1995..
 • ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha, 2000.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr