Course: Diploma work 3

» List of faculties » FT » KNT
Course title Diploma work 3
Course code KNT/DP3
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Erben Jakub, Ing.
 • Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D.
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Novák Ondřej, Ing. Ph.D.
 • Klíčová Markéta, Ing.
 • Horáková Jana, RNDr. Ph.D.
 • Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 • Jirkovec Radek, Ing.
 • Klápšťová Andrea, Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Written assignment presentation and defence, Problematic methods (research and exploration), Independent creative and artistic activities
 • Final processing work - 56 hours per semester
Learning outcomes
Diploma work solves a technical or scientific problem according to theme.
Student is able to work up given theme in the technical field.
Prerequisites
Knowledge obtained during a study

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis, Presentation of student research activity, Written assignment

Data processing, completion and submission of work
Recommended literature
 • ČSN ISO 690 : Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996.
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český.
 • Boldiš P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 2.5. 1999-2002, poslední aktualizace 3. 9. 2002. [cit. 31. 3. 2011]..
 • Čmejrková S., Daneš F., Světlá D. Jak napsat odborný text.. Praha: LEDA, 1999.
 • Dvořáková - Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s..
 • Eco U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Filka J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002.
 • Holoušová D., Krobotová M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 • Kapounová J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998.
 • Kořínek J., Strnad V., Polster V. Diplomová práce: (metodická pomůcka). Brno: MZLU, 1995.
 • Kováříček V., Krejčová E., Krejčí V. Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací.. Ostrava: Ostravská univerzita,, 1994.
 • Meško D., Katunščák D., Findr, J. a kolektiv. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80- 8063-219-7.
 • Michalík P., Roub Z., Vrbík V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002.
 • Nekuda J., Slaný A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita, 1993.
 • Placheta Z. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • Pokorný J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • Pokorný J. Pokyny k vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita,.
 • Sedlák J. Úvod do práce s informacemi. Brno: Masarykova univerzita, 1996.
 • Synek M., Sedláčková H., Svobodová I. Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze: (metodický návod jak psát seminární, diplomové, doktorské a jiné písemné práce). Praha: VŠE, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2018) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2018) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (ANG) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Nonwoven and Nanomaterials (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer