Předmět: Fyzikální principy tvorby nanovláken

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Fyzikální principy tvorby nanovláken
Kód předmětu KNT/FPTN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Historie tvorby nanovlákenných materiálů. 2. Úvod do elektrického zvlákňování jako příkladu technologie tvorby nanovláken. 3. Zákon zachování hmoty a energie a jeho obecná platnost. Termodynamické zákony. 4. Pojem elektrického pole, jeho zobrazení a funkce, pojem potenciálu. Gaussův zákon, Maxwelovy rovnice a jejich využití. 5. Základy elektrorheologie, viskozita roztoku, pojem makromolekulárního klubka a složení polymerního roztoku. 6. Taylorův kužel a kritické podmínky pro jehlové elektrické zvlákňování, úvod do elektrohydrodynamiky, základní terminologie. Stabilní a bičující část trysky. 7. Povrchové jevy na hladině kapaliny, elektrická dvojvrstva, povrchové napětí, tlak. 8. Elektrický tlak a jeho funkce při zvlákňování. 9. Neobvyklé jevy při elektrickém zvlákňování: elektrický vítr a zářivé jevy. 10. Modifikace elektrického zvlákňování: speciální kolektory, koaxiální zvlákňování, zvlákňování z taveniny. 11. Fyzikální podstata tažení individuálních nanovláken. 12. Fyzikální podstata odstředivého zvlákňování, odstředivá síla, využití mechanické energie pro tvorbu vláken analogicky k elektrickému zvlákňování. 13. Polymery a polymerní roztoky pro zvlákňování, fyzikálně chemické problémy přípravy roztoků pro zvlákňování 14. Buněčné procesy tvorby nanovláken.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 32 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v magisterkém studijním programu - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními fyzikálními principy tvorby nanovláken následují-cími metodami: elektrické zvlákňování, tažení jednotlivých nanovláken, odstředivého zvlákňování a Melt-Blown. Pozornost je soustředěna především na zákon zachování hmoty a energie, na princip nejmenší akce, na pojem elektrického pole a proudu a další efekty spolupůsobící zejména při elektrickém zvlákňování nanovláken. Dále jsou v předmětu zmíněny další používané metody tvorby nanovláken včetně jejich výskytu v živočišných a rostlinných buňkách. Cílem předmětu je nabídnout studentům magisterských studijních programů (materiálově, technicky a technologicky zaměřených) hutný a ucelený kurz základů tvorby nanovláken vyráběných různými technologiemi.
Student si osvojí znalosti z vybraných partií nanotechnologií a nanovlákenných materiálů
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: absolvování cvičení, vypracování všech protokolů ohodnocených známkou nejvýše dobře. Zkouška: písemná a ústní
Doporučená literatura
 • " Lukáš D Sarkar A Martinová L Vodseďálková K Lubasová D Chaloupek J Pokorný P Mikeš P Chvojka J Komárek M. Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of twenty-first century), Textile Progress, 41 (2009), 59-140, ISSN 0040-5167, ISBN-13:978-0-415-55823-5..
 • Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. Feynmanove prednášky z fyziky I.. Havlíčkův Brod: Fragment, 2000.
 • FEYNMANN, R.P., LEIGHTON, R.B., SANDS, M. Feynmannovy přednášky z fyziky 2. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001.
 • S. Ramakrishna, K. Fujihara, W. Teo, T. Lim, and Z. Ma. An introduction to electrospinning and nanofibres, World Scientific Publishing Co., Singapor, 2005.
 • Y. Filatov, A. Budyka, and V. Kirichenko. Electrospinning of micro- and nanofibres: fundamentals in separation and filtration processes, Begell House Inc., Redding, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr