Předmět: Výroba netkaných textilií

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Výroba netkaných textilií
Kód předmětu KNT/NT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kalous Tomáš, Ing. Ph.D.
  • Gergelitsová Klára, Ing.
  • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika netkaných textilií, obecné postupy jejich výroby, výhody a hlavní význam NT 2. Oblasti použití netkaných textilií 3. Polymery pro výrobu netkaných textilií a jejich vlastnosti 4. Základní vlákna pro výrobu netkaných textilií 5. Speciální vlákna pro výrobu netkaných textilií 6. Pojiva pro výrobu netkaných textilií 7. Příprava vlákenných vrstev mechanickými postupy 8. Příprava vlákenných vrstev chemickými postupy 9. Příprava vlákenných vrstev termickými postupy 10. Mechanické způsoby zpevnění vlákenných vrstev 11. Chemické způsoby zpevnění vlákenných vrstev 12. Termické způsoby zpevnění vlákenných vrstev 13. Úpravy a zušlechťování netkaných textilií, converting 14. Modifikace výrobních postupů, trendy a nové postupy výroby NT Cvičení: Probíhá formou laboratorních cvičení: Ve cvičení studenti připravují netkané textilie jednotlivými technologiemi, přičemž kvalitativně hodnotí vliv vybraných technologických parametrů na vlastnosti výrobků. Součástí cvičení jsou základní technologické výpočty. Některé úlohy jsou zaměřeny na kvantitativní analýzu surovin a zkoumání struktur netkaných textilií. Cvičení jsou sdružena do čtyřhodinových bloků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), E-learning
Výstupy z učení
Podrobný popis jednotlivých technologií výroby netkaných textilií.
Student si osvojí znalosti z předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Zápočet: Pozitivně hodnocená účast na cvičeních a obhájené protokoly z jednotlivých cvičení Zkouška: písemná + ústní
Doporučená literatura
  • Jirsák, O., Wadsworth, L.C. Nonwoven Textiles, Carolina Academic Press, Durham, NC 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr