Předmět: Teorie netkaných textilií

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Teorie netkaných textilií
Kód předmětu KNT/TEN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klápšťová Andrea, Ing.
  • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
  • Yalcinkaya Fatma, doc. MSc. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Struktura netkaných textilií (přednáška 1-2); Parametry struktury, struktura pojivých míst, orientace vláken v ploše, orientace vláken v prostoru. 2.Vlákenné a nevlákenné materiály v netkaných textiliích (přednáška 3-4); Parametry vláken, parametry pojiv a přídavných materiálů, způsoby úprav 3.Mechanické vlastnosti netkaných textilií (přednáška 5-6); Kompozitní chování konstrukčních textilií, vliv orientace vláken. 4. Adheze (přednáška 7-8); Teorie adheze, adheze kapalin k pevným látkám, metody měření. 5.Smáčení netkaných textilií (přednáška 9-10); Rychlost nasávání kapaliny do vlákenného materiálu, smáčení vlákna, smáčení svazku vláken. 6.Transportní vlastnosti netkaných textilií (přednáška 11-12); Permeabilita vlákenné vrstvy, porozita a velikost pórů, filtrační vlastnosti. 7.Simulace vztahu mezi strukturou a vlastnostmi netkaných textilií (přednáška 13-14); Smáčení vlákna a svazku vláken, proudění tekutiny filtrem, vliv orientace vláken na transportní vlastnosti. Cvičení: Laboratorní cvičení a semestrální práce

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, E-learning
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je hledání a porozumnění vztahu mezi vlastnostmi, materiály a strukturou netkaných textilií. Znalost vztahu struktury, materiálu a vlastností netkaných textilií je nutná při vývoji nových výrobků, ale značnou měrou napomáhá i při navrhování nových testovacích metod. Obsah předmětu lze rozdělit do 7 kapitol.
Student si osvojí znalosti z předmětu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test

Zápočet: vypracování semestrální práce, zápočtový test Zkouška: písemná+ústní
Doporučená literatura
  • De GENNEES P. G. Capillarity and Wetting Phenomena: Drops, Bubbles, Pearls, Waves. Springer 2004.
  • KRČMA, R. Teorie netkaných textilií, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec 1986.
  • LUKÁŠ, D. Teorie netkaných textilií, Technická Univerzita v Liberci, Liberec 1998.
  • PAN, N., GIBSON, P. Thermal and moisture transport in fibrous materials,CRC Press, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr