Course: Bachelor Thesis 1

» List of faculties » FT » KOD
Course title Bachelor Thesis 1
Course code KOD/BA1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing.
Course content
Seminars (topics): 1. Drafting the assignment - main content of the bachelor thesis. 2. Relationship between bachelor thesis supervisor and student. 3. Proposal of the main parts of the thesis. 4. Methods of bachelor thesis elaboration.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Laboratory work, Individual consultation, Students' portfolio
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Presentation preparation (report) - 10 hours per semester
 • Individual project - 140 hours per semester
Learning outcomes
Learning outcomes of the course unit: The aim of the course is to acquaint students with how to proceed correctly when solving a bachelor thesis within the study program. Students are explained the basic rules for processing professional reports and are informed about the content and formal requirements of the thesis and the way of their presentation. Students discuss the topic with the supervisor and are systematically guided to the correct solution of the topic of the thesis.
Student is able to work up and given theme in the technical field
Prerequisites
Theoretical knowledge acquired during study.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis, Interview, Presentation of student research activity

Credit: Active cooperation with a specialized department. Elaboration of partial parts of the thesis in written form under the supervision of the supervisor and consultant of the work. Usually public defense of achieved partial results / outputs in the form of presentation.
Recommended literature
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv.. Praha: Český normalizační institut, 1995.
 • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura.. Praha: Český normalizační institut., 1996.
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.. Praha: Český normalizační institut., 2000.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.. Praha: Český normalizační institut., 1997.
 • ISO 5966.Documentation - Presentation of scientific and technical reports.. Geneva: International Organization for Standardization, 1996.
 • ISO 690:2010. Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Geneva: International Organization for Standardization, 2010.
 • ISO 7144. Documentation - Presentation of these and similar documents. Geneva: International Organization for Standardization, 1997.
 • BUI, Y. How to Write a Master's Thesis.. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2009. ISBN 978-14129571.
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, D. Jak napsat odborný text.. Praha: LEDA, 1995.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci.. Olomouc: Votobia, 1997.
 • MEŠKO, D., KATUNŠČÁK, D., FINDRA, J. A KOLEKTIV. Akademická příručka.. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce).. Brno: CERM,, 1994.
 • SYNEK, M., H. SEDLÁČKOVÁ a H. VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné práce.. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester