Course: Diploma Thesis 2

» List of faculties » FT » KOD
Course title Diploma Thesis 2
Course code KOD/DP2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
Course content
Working out of profesional research on topis of thesis. Plan of experiment.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Written assignment presentation and defence, Laboratory work, Problematic methods (research and exploration), Independent creative and artistic activities
 • Class attendance - 56 hours per semester
Learning outcomes
The goal is to enable students to deeply elaborate the given issues with respect to previous results. Prepare a partial part of the work not only in content but also in terms of formal and present the results.
Student is able to work up given theme in the technical field.
Prerequisites
Theoretical knowledge from the area of previous study.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis, Presentation of student research activity

Deeper elaboration of chosen issues not only in terms of research, but also experiments. Treatment of obtained results in written form under the guidance of supervisor and consultant. Public defense of the achievements in the form of a Power Point presentation.
Recommended literature
 • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s..
 • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura.. Praha, 1996.
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha:Český normalizační institut, 2000.
 • Dvořáková - Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s..
 • Eco, U. Jak psát diplomovou práci. Votobia, Olomouc, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • Filka J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002.
 • HOLOUŠOVÁ D, KROBOTOVÁ M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-244-0458-3 117.
 • Kapounová, J. Formální úprava DP. Ostravská univerzita, Ostrava, 1998. ISBN 80-7042-141-X.
 • Kořínek, J. ; Strnad, V; Polster, V. Diplomová práce: (metodická pomůcka). Brno: MZLU, 1995. 170s..
 • Kováříček V., Krejčová E., Krejčí V. Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací.. Ostrava: Ostravská univerzita,, 1994.
 • MEŠKO, D., KATUNŠĆÁK, D., FINDRA, J. A KOLEKTIV. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V. Zpracování DP na počítači. ZČU, Plzeň, 2001. ISBN 80-7082-581-2.
 • Nekuda J., Slaný A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita, 1993.
 • Placheta Z. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • SEDLÁK, J. Úvod do práce s informacemi. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1282-X.
 • Synek M., Sedláčková H., Svobodová I. Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze: (metodický návod jak psát seminární, diplomové, doktorské a jiné písemné práce). Praha: VŠE, 1997.
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H., VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. 3. vyd.. VŠE Praha, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (ANG) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2018) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Engineering (2018) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Nonwoven and Nanomaterials (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Textile Engineering Study plan (Version): Clothing and Textile Technology (2012) Category: Textile production and clothing industry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter