Předmět: Konstrukce střihů oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Konstrukce střihů oděvů
Kód předmětu KOD/KOS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nemčoková Renáta, Ing.
  • Musilová Blažena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek: 1. Úvod do problematiky tvorby střihů oděvů. Odborné kreslení a názvosloví. 2. Rozvin 3D povrchu lidského těla do plochy. Odvození konstrukční sítě oděvu. 3. Základy plastické anatomie. Rozměrová identifikace lidského těla. 4. Měření tělesných rozměrů. Somatometrický instrumentář. 5. Proporce. Nauka o somatotypech. 6. Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamický efekt tělesných rozměrů. 7. Parametrická střihová konstrukce oděvu. Systém přídavků ke konstrukčním úsečkám. 8. Analýza konstrukčních algoritmů střihů oděvů v tuzemských a zahraničních metodikách. 9. Teorie k zásadám manipulace střihových konstrukcí oděvů. 10. Tvorba střihových šablon. 11. Všeobecné zásady pokládání střihových dílů na oděvní materiál. 12. Normy pro označování velikostí oblečení, velikostní systémy. 13. Variabilita tělesných znaků. Statistické zpracování výsledků somatometrického šetření. 14. Definice stupňovacích pravidel výpočtovou metodou. Stupňování střihových šablon. Cvičení: Studenti pracují podle zadaní na konkrétním úkolu. Procvičují základní postupy tvorby střihové konstrukce oděvů a střihové manipulace v různých konstrukčních metodikách. Hodnotí rozdíly v postupu tvorby základní konstrukce. Provádí stupňování střihových šablon.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Přednáška, Cvičení, E-learning
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 46 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními postupy tvorby střihů oděvů. Pozornost je zaměřena na somatometrii, typologii postav, tělesné proporce a tvorbu konstrukční sítě střihů oděvů. Jsou představeny metody měření tělesných rozměrů, velikostní sortimenty oděvů. Studenti si osvojí základní postupy tvorby střihové konstrukce oděvů v různých tuzemských a zahraničních metodikách. Osvojí si principy střihové manipulace, tvorbu střihových šablon a dovedou definovat stupňovací pravidla pro stupňování střihových šablon výpočtovou metodou.
Získané odborné dovednosti.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Tvůrčí práce na cvičeních. Zadání pro vypracování úkolů za účelem získání zápočtu je dostupné na https://elearning.tul.cz v kurzu KOD/KOS - Konstrukce střihů oděvů. Zkouška: písemná + ústní.
Doporučená literatura
  • Stujní materiály na Elearningovém portálu TUL.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr