Předmět: Konstrukce střihů oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Konstrukce střihů oděvů
Kód předmětu KOD/KOS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nemčoková Renáta, Ing.
 • Komárková Petra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek: 1. Úvod do problematiky tvorby střihů oděvů. Odborné kreslení a názvosloví. 2. Rozvin 3D povrchu lidského těla do plochy. Odvození konstrukční sítě oděvu. 3. Základy plastické anatomie. Rozměrová identifikace lidského těla. 4. Měření tělesných rozměrů. Somatometrický instrumentář. 5. Proporce. Nauka o somatotypech. 6. Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamický efekt tělesných rozměrů. 7. Parametrická střihová konstrukce oděvu. Systém přídavků ke konstrukčním úsečkám. 8. Analýza konstrukčních algoritmů střihů oděvů v tuzemských a zahraničních metodikách. 9. Teorie k zásadám manipulace střihových konstrukcí oděvů. 10. Tvorba střihových šablon. 11. Všeobecné zásady pokládání střihových dílů na oděvní materiál. 12. Normy pro označování velikostí oblečení, velikostní systémy. 13. Variabilita tělesných znaků. Statistické zpracování výsledků somatometrického šetření. 14. Definice stupňovacích pravidel výpočtovou metodou. Stupňování střihových šablon. Cvičení: Studenti pracují podle zadaní na konkrétním úkolu. Procvičují základní postupy tvorby střihové konstrukce oděvů a střihové manipulace v různých konstrukčních metodikách. Hodnotí rozdíly v postupu tvorby základní konstrukce. Provádí stupňování střihových šablon.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Přednáška, Cvičení, E-learning
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 46 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Střih oděvu je plošně rozvinutý upravený 3D povrch lidského těla. Základní (obecná) znalost stavby lidského těla je jedním z předpokladů pro práci konstruktéra střihů oděvů. Pro tyto účely jsou zde představeny všeobecné poznatky o stavbě lidského těla, poznatky z oblasti plastické anatomie, somatometrie, teorie o somatotypech, proporcích a metodách měření tělesných rozměrů. Postup konstruování střihů oděvů je prezentován prostřednictvím algoritmů. Představují soustavu parametricky definovaných základních úseček konstrukce oděvu tak, aby bylo dosaženo u konstruovaného oděvu potřebných rozměrových vazeb a tvarů v závislosti na použitém materiálu, druhu oděvu a jeho funkci. V rámci tohoto předmětu si student prakticky osvojí zákonitosti technického kreslení střihů oděvů a střihové manipulace. Je schopný uplatnit formu tabulkového zpracování konstrukčních podkladů. Dovede definovat stupňovací pravidla pro stupňování střihových šablon výpočtovou metodou.
Získané odborné dovednosti.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Tvůrčí práce na cvičeních., plnění dílčích úkolů na cvičeních. Vypracování semestrální práce. Zkouška: písemná + ústní.
Doporučená literatura
 • Stujní materiály na Elearningovém portálu TUL.
 • EBERLE, H., HERMELING, H., HORNBERGER, M. Clothing technology..from fibre to fashion. Stockport: Verlag Europa-Lehrmittel, 2014. ISBN 978-3-8085-6226-0.
 • GUPTA, D. and ZAKARIA, N. Anthropometry, Apparel Sizing and Design. Elsevier, 2014. ISBN 9780857096890.
 • HAMŽÍK, P., GALUSEK, D. Oděvní názvosloví, SNTL Praha 1986.
 • kolektiv katedry oděvnictví. KONSTRUKCE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ODĚVŮ Text ke cvičení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 80-7083-783-3.
 • MOORE, L, C., MULLET, M PREVATT YOUNG, M AND PREVATT YOUNG, M. Concepts of Pattern Grading: Techniques for Manual and Computer Grading. Fairchild Pub., 2001. ISBN 1563672103.
 • Švercl, J.:. Technické kreslení a deksriptivní geometrie pro školu a praxi. Scientia, 2003.
 • ZATLOUKAL, L. Tabulky pro konstrukci oděvů. Praha, 1985.
 • ZRZAVÝ, J. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr