Předmět: Konstrukce oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Konstrukce oděvů
Kód předmětu KOD/KSO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Musilová Blažena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Úvod do problematiky tvorby střihů oděvů. Základy plastické anatomie pro oděváře. 2. Orientace na lidském těle a rozměrová identifikace lidského těla. 3. Technika měření tělesných rozměrů: kontaktní a bezkontaktní. Antropometrický instrumentář. 4. Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. 5. Variabilita tělesných znaků. Statistické zpracování výsledků somatometrického šetření. 6. Proporce. Nauka o somatotypech. 7. Normy pro označování velikostí oblečení, velikostní systémy. 8. Zobrazování rozvinutého povrchu lidského těla, odvození konstrukční sítě. 9. Základy modelové manipulace střihů oděvů. 10. Tvorba polohového plánu, polohování střihových dílů a součástí. 11. Teorie stanovení konstrukčních vztahů, systém konstrukčních přídavků. 12. Analýza konstrukčních algoritmů střihů oděvů v tuzemských a zahraničních metodikách. 13. Teorie stupňování střihů pomocí počítačové techniky. 14. Definice stupňovacích pravidel výpočtovou metodou. Stupňování střihových šablon. Cvičení: Cvičení svojí náplní navazuje na přednášku - procvičuje se látka vyložená na přednášce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 46 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními postupy tvorby střihů oděvů. Pozornost je zaměřena na somatometrii, typologii postav, tělesné proporce a tvorbu konstrukční sítě střihů oděvů. Jsou představeny metody měření tělesných rozměrů, velikostní sortimenty oděvů. Studenti si osvojí základní postupy tvorby střihové konstrukce oděvů v různých tuzemských a zahraničních metodikách. Osvojí si principy střihové manipulace a tvorbu střihových šablon. Dovedou definovat stupňovací pravidla pro stupňování střihových šablon výpočtovou metodou.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: ZADÁVACÍ LIST pro vypracování úkolu za účelem získání zápočtu je dostupný na https://elearning.tul.cz v kurzu KOD/KOS - Konstrukce střihů oděvů. V případě přímé kontaktní výuky: Absolvování minimálního počtu cvičení (min účast: 85%). Vypracování dílčích úkolů prováděných na cvičeních pod vedením vyučujícího a poskytnutého výukového materiálu. Tvůrčí dílna. V případě "on - line" výuky: Poznámka: Platí jen, pokud bude omezená výuka. Absolvování minimálního počtu on-line cvičení (min účast: 85%). Využijte studijní materiály dostupné na https://elearning.tul.cz a samostatně vypracujte zadané úkoly z domova. Tvůrčí dílna. Případné dotazy konzultujte s vyučujícím "online" způsobem. Zkouška: V případě přímé kontaktní výuky: Úspěšně složená zkouška: písemná + ústní. V případě "online" výuky: Poznámka: Platí jen, pokud bude omezená výuka. Úspěšně složená zkouška (písemná + ústní) prostřednictvím video konference vytvořené v prostředí https://elearning.tul.cz.
Doporučená literatura
 • LINDSAY CARTER,J,E.HONEYMAN HESTH,B. Somatotyping: Development and Applications. Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521351170.
 • MUSILOVÁ, B., GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVA, P. Základy konstruování oděvů. 1.vyd.Liberec, TUL, 2003. ISBN 80-7083-783-7.
 • WINKS,J,M. Clothing Sizes:International Standardization. The textile institut Manchester, 1997. ISBN 1870812727.
 • ZATLOUKAL, L. Tabulky pro konstrukci oděvů. Praha, SNTL, 1985.
 • Zrzavý, J. Anatomie pro výtvárníky. Praha: Avicenum, 1977.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing Production and Management (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní