Předmět: Management obchodu s oděvy

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Management obchodu s oděvy
Kód předmětu KOD/MAO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hercíková Eva, Ing.
 • Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Koncepce přednášek. Postavení textilu v globalizovaném světě. 2. Vliv globalizace na textilní a oděvní průmysl. Analýza postavení a možností textilního a oděvního průmyslu v ČR. 3. Základy mezinárodního obchodu. 4. Branding. 5. Definice manažerské práce, základy manažerského myšlení a praxe. Cíle managementu. Manažerské rozhodování. 6. Problematika obchodu s oděvy, tvorba výrobních a obchodních vztahů. 7. Outsourcingová výroba oděvu a konfekce, cenová politika. 8. Vstupní a podkladové materiály pro outsourcingovou výrobu. Identifikace požadovaných parametrů a vlastností oděvních materiálů pro výrobu oděvů. 9. Modifikace technické a technologické přípravy výroby v outsourcingové produkci. 10. Řízení a kontrola outsourcingové výroby, přehled přednášené látky. Cvičení: Program cvičení navazuje na látku vyloženou na přednáškách. V rámci cvičení studenti zpracovávají a prezentují dílčí úkoly, jednotlivě nebo v malých skupinkách. Tematicky jsou cvičení zaměřena na outsourcing v oděvní výrobě, branding a autorská práva v souvislosti s oděvy, vliv globalizace na oděvní výrobu v EU.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy manažerského myšlení, strategického plánování, rozhodování a dalšími činnostmi včetně jejich praktické odezvy při organizování obchodu s oděvy a outsourcingové výroby. Naučit studenty analyzovat stávající procesy v podmínkách globalizovaného trhu. Seznámit studenty s tvorbou výrobních a obchodních vztahů, outsourcingovou výrobou oděvů a technicko-technologickou přípravou výroby. Dále s významem obchodních značek, brandingu a padělání značek u oděvů.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Test

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, prezentace, seminární práce. Zkouška: vypracování písemných podkladů na položené otázky z přednesené látky, ústní zodpovězení a potvrzení znalostí z předložených otázek.
Doporučená literatura
 • BUCKLEY, P. (Ed.), GHAURI, P. International Business Strategy. London: Routledge, 2015. ISBN 9780415624695.
 • Dvořáček, J., Tyll L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností.. Praha, 2010.
 • ENGWALL, L., ÜSDIKEN, B., KIPPING, M. Defining Management.. New York: Routledge, 2016. ISBN 9780415727877.
 • Jiří Fotr, Jiří Dědina, Helena Hrůzová:. Manažerské rozhodování.. Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6.
 • KALÍNSKÁ, E., ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1299-0.
 • OKONKWO, U. Luxury fashion branding: trends, tactics, techniques.. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-0-230-52167-.
 • VODÁČEK, Leoe a Ol'ga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr