Předmět: Smart oděvy

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Smart oděvy
Kód předmětu KOD/SOD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Vysvětlení pojmu Smart textilie a Smart oděvy. 2. Moderní funkční Smart vlákna a textile, porovnání s klasickými textilními materiály. 3. Smart plošné textilie a jejich vlastnosti, výčet spec. vlastností ? PCM, propustnosti, el. vodivost, textilní senzory. 4. Rozdělení Smart textilií a oděvů - aktivní, pasivní. 5. Bariérové textilie, porézní, neporézní, nanovrstvy. 6. Možnosti měření funkčních vlastností bariérových textilií, měření propustností vzduchu a vodních par. 7. Základy elektrických obvodů pro nositelnou elektroniku. 8. Základy elektrických obvodů pro nositelnou elektroniku v oděvech. 9. Vodivé dráhy aplikované do oděvů, elektrické senzory, možnosti použití v oděvu, předpokládané vyžití (teplota, tlak, vlhkost atd.). 10. Textilní senzory, možnosti snímání různých vlivů, tlaku, teploty těla, vlhkosti, komfortu. 11. Aplikace Smart textilií pro zdravotnictví a rehabilitace, obvazový materiál pro distribuci léčiv. 12. Aplikace Smart textilií pomůcky pro zdravotnictví, měřící komprese otoky, bércové vředy. 13. Aplikace Smart textilií pro zdravotní aplikace (ložní prádlo, měření fyziologických funkcí). 14. Shrnutí, přednesení látky a požadavků na písemnou a ústní zkoušku. Cvičení: Navazuje na problematiku probíranou na přednáškách. Je zaměřené na ukázky Smart textilií a oděvů, včetně zabudované elektroniky pro hodnocení zdravotního stavu nositele a možností předávání těchto informací zdravotním zařízením. Studenti se seznámí s textilními a klasickými senzory umístěnými v oděvech.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem Smart textilií a jejich aplikaci do Smart oděvů ve světě. Studenti získají přehled o materiálech používaných pro výrobu Smart oděvů, nositelné elektroniky a klasických senzorů, textilních senzorů a aplikace do oděvů a ochranných oděvů. Teoretická výuka je doplněna odbornými exkurzemi do vybraných podniků
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Prezenční výuka: Zápočet: Aktivní účast na cvičení, vypracování zadaných úkolů, prezentace semestrálních prací Zkouška: písemná, ústní Distanční výuka: Zápočet: Vypracování zadaných úkolů, online prezentace semestrálních prací Zkouška: písemná, online ústní
Doporučená literatura
  • HOOF, J., DEMIRIS,G. a WOUTERS,E. Handbook of smart homes, health care and well-being: with 172 figures and 20 tables. Switzerland: Springer Reference, 2017. ISBN 978-3-319-01582-8.
  • JONES, I., STYLIOS, K. Joining textiles-principles and applications.. Woodhead publishing series in textiles, number 110, 2013. ISBN 978-1-84569-627-6.
  • LI, Y. a WONG,A. Clothing biosensory engineering. Boca Raton: CRC Press,, 2006. ISBN 1-85573-925-9.
  • Militký, J. Textilní vlákna klasická a speciální, skripta TUL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 807083644X.
  • TAO, X. Handbook of Smart Textiles. Singapore: Springer, 2015. ISBN 978-981-4451-44-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr